GUIDET MISSIL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Det gui­de­de mis­si­let er en av Fort­ni­tes mest kon­tro­ver­si­el­le vå­pen. Det ble raskt fjer­net etter at det duk­ket opp i spillet, først og fremst for­di man­ge spil­le­re men­te at vå­pe­net var for kraf­tig og for lett å bru­ke. Alt man treng­te å gjø­re var å for­tel­le mis­si­let hvor du vil­le sky­te, og så traff det all­tid det punk­tet – en mas­siv for­del når man spil­ler et spill hvor man ofte tren­ger å tref­fe et spe­si­fikt punkt for å øde­leg­ge et helt fort. På mot­satt side kun­ne man også hop­pe opp på og ri av går­de på et slikt missil, og det var mor­som­mere enn en kurv med val­per, så ...

I skri­ven­de stund står Epic Ga­mes fast ved at de har «lagt det guide­te mis­si­let i hvel­vet for å fin­ne ut av vå­pe­nets frem­tid»”. La oss krys­se fing­re­ne for at du kom­mer ut av kles­ska­pet igjen en dag,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.