HER FIN­NER DU AM­MU­NI­SJON

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Det er ikke man­ko på ste­der du kan fin­ne am­mu­ni­sjon i Fortnite, men det er in­gen grunn til å la være å pluk­ke opp det du fin­ner un­der­veis for det. Du ten­ker kan­skje at du har masse­vis av am­mu­ni­sjon tid­lig i spillet, men når sir­ke­len blir mind­re, og du står an­sikt til an­sikt med mot­stan­der­ne dine, kom­mer du til å tren­ge alle de ku­le­ne du kan få tak i.

Am­mu­ni­sjon duk­ker ofte opp i nær­he­ten av vå­pen. Den­ne am­mu­ni­sjo­nen er ofte kom­pa­ti­bel med vå­pe­net det lig­ger sammen med, men det er ikke all­tid til­fel­let.

De grøn­ne am­mu­ni­sjons­bok­se­ne du ser på hyl­ler og un­der trap­per er en so­lid kil­de på ku­ler og krutt. Det sam­me gjel­der for gull­kis­ter, som van­lig­vis inne­hol­der minst én type am­mu­ni­sjon du kan pluk­ke opp ved å gå bort til den.

En av de beste må­te­ne å sam­le am­mu­ni­sjon, er ved å rane de du dre­per un­der­veis. Når spil­le­re dør i Fortnite, mis­ter de som kjent alt de har sam­let den run­den, og du står da fritt til å ras­ke til deg alt sammen – det­te in­klu­de­rer ku­le­ne de ikke fikk skutt mot deg.

Hvis du går tom for am­mu­ni­sjon, men har mas­se me­tall, kan du fak­tisk lage dine egne ku­ler ved å hol­de in­ne lade­knap­pen. Det­te er noe du kun bør gjø­re hvis du er helt lens for am­mu­ni­sjon.

Merk deg at noen vå­pen ikke tren­ger am­mu­ni­sjon for å fun­ge­re. Et armbrøst har for ek­sem­pel ube­gren­set med pi­ler, så ak­ku­rat det er noe du slip­per å lete etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.