IMPULSEGRANAT

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Im­pul­se-gra­na­ten er en ikke­dø­de­lig eks­plo­siv som i ste­det for å vol­de mas­se ska­de bare sky­ter fien­de­ne dine av går­de. Den er kjekk å ha når du skal fin­ne ut av hvor­vidt noen be­fin­ner seg i et hus du ikke har ut­fors­ket enda. Al­ter­na­tivt gjør den også nyt­ten når du ser en fien­de som står på top­pen av et fort el­ler på kan­ten av et stup. Er det langt nok ned til bak­ken, kan det fak­tisk ten­kes at du dre­per ved­kom­men­de!

Som alle gra­na­ter kan også im­pul­se-gra­na­ten på­vir­ke deg hvis du står nær­me nok, så vær for­sik­tig når du kas­ter dis­se rø­ver­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.