SKJOLD

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Hvis du ser over den grøn­ne lin­jen på bun­nen av skjer­men, vil du se en blå lin­je som i be­gyn­nel­sen vi­ser «0/100». Det er skjol­det ditt, og det er der for å ab­sor­be­re ska­de før du mis­ter helse­po­eng.

Skjol­det vil rik­tig­nok ikke red­de deg fra all type ska­de: Hvis du fal­ler ned fra et høyt bygg og tar fall­ska­de, vil ikke skjol­det ditt hjel­pe deg, og det sam­me gjel­der for ska­de du tar fra stor­men. Men ku­ler, eks­plo­sjo­ner og vå­pen ak­ti­vert av and­re spil­le­re vil alle abs­o­be­res av skjol­det.

Det fin­nes fle­re må­ter du kan fyl­le på skjold­po­eng på:

Small shield: Dis­se duk­ker jevn­lig opp i kis­ter og fyl­ler på skjol­det ditt med 25 po­eng for hver du bru­ker. Du kan imid­ler­tid ikke bru­ke small shield hvis du al­le­re­de har mer enn 50 skjold­po­eng.

Shield po­tion: Hell i deg den­ne styrke­drik­ken og øk skjold­meng­den din med 50 po­eng. Det tar fem se­kun­der å bru­ke drik­ken, så sørg for at du er på et trygt sted før du bru­ker den.

Slurp juice: En sjel­den gjen­stand som vil fyl­le på ett helse­po­eng og ett skjold­po­eng i se­kun­det i 25 se­kun­der.

Chug jug: Den beste helse­gjen­stan­den du kan fin­ne i spillet. Chug Jug fyl­ler både helse- og skjold­må­le­ren din helt opp, men så tar det også ti se­kun­der å ak­ti­ve­re den. Det­te er lang tid i Fortnite, men hvis du over­le­ver pro­ses­sen er det helt klart verdt det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.