HELBREDING

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Hvis skjol­det ditt er skutt i styk­ker, og du har mis­tet en del helse­po­eng, er det på tide å lap­pe deg selv sammen igjen!

Det fin­nes et par spe­si­fik­ke gjen­stan­der (som duk­ker opp i kis­ter og rundt om­kring på kartet) som kan hjel­pe deg med det­te:

Ban­da­ges: En vel­dig van­lig gjen­stand. Dis­se ban­da­sje­ne gir deg 15 helse­po­eng for hver av dem du bru­ker. Hvis du har over 75 helse­po­eng, kan du ikke bru­ke dis­se.

Med­kit: Det­te er et gans­ke al­min­ne­lig første­hjelps­skrin, men det vil utvil­somt hjel­pe deg gang på gang i lø­pet av Fort­ni­te­kar­rie­ren din. Det fyl­ler nem­lig opp alle helse­po­en­ge­ne dine – helt opp til 100! Det tar rik­tig­nok ti se­kun­der å ak­ti­ve­re det, men så len­ge du ikke bru­ker det midt i en skudd­veks­ling, bur­de du kla­re deg fint.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.