SKADEFELLE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Den enes­te fel­len som gjør dø­de­li­ge ska­de i spillet i skri­ven­de stund er de gru­som­me pig­ge­ne.

Det­te er en be­ve­gel­ses­ak­ti­vert døds­fel­le som kun fun­ge­rer når en spil­ler tråk­ker på, ved si­den av el­ler un­der den. Da spret­ter pig­ge­ne ut, og spil­le­ren dør som re­gel mo­men­tant. Den gode ny­he­ten er at du ikke kan dre­pe deg selv el­ler et lag­med­lem hvis du til­fel­dig­vis skul­le trå feil og kom­me borti din egen fel­le.

Pig­ge­nes ikon til­si­er at de kun kan plas­se­res på gul­vet, men de kan fak­tisk også plas­se­res i tak og på veg­ger. Ja, det er fak­tisk lurt å unn­gå å set­te dis­se på gul­vet i det hele tatt: Spil­le­re ser seg som re­gel for på bakke­nivå når de går inn og ut av bygg, men det er sjel­den man ser opp i ta­ket.

Nøk­ke­len til å lure fien­der i fel­le­ne dine er knyt­tet til plas­se­ring. Du kan for ek­sem­pel plas­se­re fel­len i et lite rom hvor du vet at

spil­le­re ofte duk­ker opp for å fin­ne kis­ter, vå­pen og res­sur­ser. Sett pig­ge­ne i ta­ket over en kis­te, så kan det hen­de at fien­den blir så dis­tra­hert av den glø­den­de kis­ten at de ikke ser fel­len som ven­ter på dem før det er for sent.

Hvis det ikke er noen kis­ter å bru­ke som åte, kan du kan­skje leg­ge fra deg litt am­mu­ni­sjon og et vå­pen for å lok­ke mot­stan­de­ren dit du vil. Hvis du får det til å se ut som om det­te er gjen­stan­de­ne til en død spil­ler, kan det ten­kes at fien­den blir så grå­dig at ved­kom­men­de lø­per rett i fel­len.

Pig­ge­ne kan også bru­kes de­fen­sivt. Hvis du for ek­sem­pel kan høre noen som be­ve­ger seg rundt om­kring i hu­set du er i, er det bare å gjem­me seg bak en dør og plas­se­re pig­ge­ne dine i ta­ket el­ler på en vegg hvor mot­stan­de­ren sann­syn­lig­vis ikke vil se. Lag litt bråk for å lure mot­stan­de­ren inn i rom­met du be­fin­ner deg i og sett deg til å ven­te for å se at de kom­mer inn i rom­met og blir til shish ke­bab.

På sam­me måte kan du bru­ke pig­ge­ne som for­sik­ring hvis du er en snik­skyt­ter på top­pen av et bygg­verk: Plas­ser pig­ge­ne ved inn­gan­gen til der du be­fin­ner deg slik at fien­der ikke kan sni­ke seg inn­på deg. Feller kan selv­føl­ge­lig øde­leg­ges av vå­pen, men da hø­rer du i hvert fall når noen kom­mer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.