KOSELIG LEIRBÅL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-våpen Og -feller -

Det­te er hel­ler ikke en skik­ke­lig fel­le, men leir­bå­let duk­ker så san­ne­lig opp i fel­le­me­ny­en, rett ved si­den av bygge­verk­tøy­ene. Du kan byg­ge leir­bå­let og slap­pe av rundt det for å fyl­le opp helse­po­eng. Il­den va­rer i bare 25 se­kun­der og fyl­ler på to helse­po­eng per se­kund – det blir to­talt 50 helse­po­eng du kan få til­ba­ke, da (men det reg­net du deg vel fram til selv?).

Det­te er en gjen­stand det er best å bru­ke når du spil­ler sammen med and­re – opp­til fire lag­med­lem­mer kan få til­ba­ke helse­po­eng sam­ti­dig. Bare se opp for snik­skyt­te­re når dere ko­ser dere rundt bå­let!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.