FIRE STRUK­TU­RER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester - Bygg set­ter seg sammen auto­ma­tisk. BYGGEMESTER

Det fin­nes fire uli­ke stuk­tur­ty­per du kan byg­ge på egen­hånd (feller er tek­nisk sett noe du også kan byg­ge, men vi har plas­sert dis­se sammen med vå­pe­ne­ne våre i for­ri­ge ka­pit­tel).

De fire er: gulv, veg­ger, trap­per og tak. Når du har bygge­me­ny­en åpen (for ek­sem­pel ved å tryk­ke på «B» på Xbox One), må du bru­ke skul­der­knap­pe­ne (på kon­soll) for å bla fram og til­ba­ke mel­lom de uli­ke struk­tu­re­ne. Det­te er om­trent på sam­me måte som man byt­ter mel­lom vå­pen.

Når bygge­me­ny­en er åpen, vil fi­gu­ren din leg­ge vekk vå­pe­net sitt og i ste­det be­gyn­ne å se på plan­teg­nin­ger. Du vil også se et blått om­riss som for­tel­ler deg hvil­ken struk­tur­type du er i ferd med å byg­ge i ver­de­nen. Du kan be­ve­ge deg rundt om­kring for å end­re plas­se­rin­gen av struk­tu­ren, mens ro­ta­sjons­knap­pen lar deg end­re hvil­ken vei struk­tu­ren skal peke. Du kan for ek­sem­pel få en trapp til å gå mot nord i ste­det for mot sør.

Når du har valgt rik­tig struk­tur og plas­sert den på rett sted, er det bare å tryk­ke på av­trekk­s­knap­pen for å byg­ge den. Det­te kre­ver selv­føl­ge­lig at du har nok res­sur­ser: Hver struk­tur kos­ter nem­lig et visst an­tall res­sur­ser, og det an­tal­let vil du se på skjer­men når du har bygge­me­ny­en fram­me. Dis­se res­sur­se­ne er tre, mur­stein og me­tall.

Me­tall er det ster­kes­te ma­te­ria­let, etter­fulgt av mur­stein og så tre. Vi skal for­tel­le mer om hvor­dan du kan sam­le de uli­ke va­ri­an­te­ne på nes­te side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.