BRUK MENS DU BYG­GER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Så fort du har be­stemt deg for et bygg­verk, vil det be­gyn­ne å set­te seg sammen på egen­hånd, og du tren­ger ikke ven­te på at det ak­tu­el­le gul­vet el­ler ta­ket blir fer­dig før du går vi­de­re til nes­te struk­tur. Fak­tisk er det in­gen grunn til å ven­te! Plas­ser så man­ge ob­jek­ter du kan rundt om­kring, og de vil alle duk­ke opp i tur og or­den (så len­ge du har nok res­sur­ser).

Du tren­ger hel­ler ikke ven­te på at bygg­verk skal bli fer­di­ge for å bru­ke dem. Du kan for ek­sem­pel byg­ge en mas­siv trapp sam­ti­dig som du lø­per opp den. De blå struk­tu­re­ne til­si­er at den fort­satt byg­ges, men i mel­lom­ti­den kan den bru­kes som en helt van­lig trapp. En struk­tur som fort­satt byg­ges vil imid­ler­ti­dig ikke be­skyt­te deg fra ku­ler – de går rett gjen­nom.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.