END­RE PÅ OG REPARER BYG­GE­NE DINE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Når struk­tu­ren din er på plass, kan du end­re på den ved å hol­de in­ne «edit»knap­pen. Da vil for ek­sem­pel veg­gen dek­kes av et rute­nett på 3x3 ru­ter, og du kan fjer­ne den midt­ers­te ruta (ved å bru­ke av­trekk­s­knap­pen) for å lage et vin­du. El­ler kan­skje du vil lage en dør? Da fjer­ner du den midt­ers­te ruta og ruta som er rett un­der den midt­ers­te.

Det­te vil la deg be­ve­ge deg inn og ut av for­te­ne dine uten pro­ble­mer, men kan også la deg byg­ge uni­ke bygg­verk. Hva med et di­gert tårn med en ut­kikks­post for snik­skyt­te­re på top­pen?

And­re spil­le­re vil selv­føl­ge­lig sky­te til­ba­ke på deg, og da er det stor sann­syn­lig­het for å de vil øde­leg­ge struk­tu­re­ne dine. Hvis en vegg el­ler en an­nen struk­tur har blitt skutt på, men ikke full­sten­dig øde­lagt, kan du tryk­ke på en knapp (for ek­sem­pel høy­re styre­spak på Xbox One) for å re­pa­re­re struk­tu­ren. Den vil snart være så god som ny!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.