HER FIN­NER DU RES­SUR­SER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Du kan lage hvil­ket som helst ob­jekt i Fortnite ved hjelp av de tre res­sur­se­ne spillet byr på: tre, stein el­ler me­tall. De gode ny­he­te­ne er at det for­me­lig kryr av dis­se ma­te­ria­le­ne over­alt i spill­ver­de­nen – du må bare høs­te dem med hak­ken din (el­ler et hvil­ket som helst an­net red­skap du har kjøpt fra bu­tik­ken).

Her får du noen tips for å fin­ne de tre for­skjel­li­ge res­sur­se­ne:

Tre: Tre er den res­sur­sen det er enk­lest å fin­ne, så vel som den det er ras­kest å byg­ge med. Sam­ti­dig er det også den sva­kes­te av de tre res­sur­se­ne, og fien­der kan lett øde­leg­ge det du har lagd med et par treff­sik­re skudd el­ler en ra­kett. Den enk­les­te må­ten å san­ke tre på, er ved å hug­ge ned trær, men du vil også fin­ne mas­se treres­sur­ser spredt ut­over i byer og and­re ste­der hvor det ikke er man­ge trær – møb­ler, tre­kas­ser og tre­gulv kan alle hug­ges i styk­ker og sam­les inn.

Stein: Det er lett å tras­ke for­bi store stein­hau­ger i den tro at det­te bare er de­ler av kar­tets na­tur­li­ge struk­tur. Men det er som re­gel lurt å ham­re løs på alle stein­over­fla­ter man fin­ner, med mind­re det er snakk om hele fjell, da. I tid­li­ge­re ka­pit­ler har vi snak­ket om for­de­le­ne ved å lan­de på hus­tak, og en an­nen for­del med det­te er at du kan knu­se deg vei inn i byg­nin­gen og pluk­ke med deg stein­blok­ker du øde­leg­ger un­der­veis. Ste­in­veg­ger er også en god kil­de på stein.

Me­tall: Det har­des­te ma­te­ria­let i spillet, og der­for også det du van­lig­vis vil be­nyt­te deg av når du skal byg­ge fort. Par­ker­te bi­ler og and­re kjøre­tøy er en su­per kil­de på me­tall, men det er li­ke­vel utro­lig ri­si­ka­belt å å hamst­re dis­se res­surs­se­ne – de la­ger nem­lig et sa­lig le­ven når du ham­rer løs på dem, og er du rik­tig uhel­dig, kan du også ut­lø­se en alarm når det­te fore­går. Vare­hus har som re­gel tak og veg­ger lagd av me­tall, så der er det lurt å føl­ge med.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.