2. LØPESKJOLD

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Stor­mens øye krym­per, og du er nødt til å ta bei­na på nak­ken for å unn­slip­pe den kom­men­de stor­men. Det er bare ett pro­blem: Du vet at det lig­ger en snik­skyt­ter på skrå­nin­gen til høy­re for deg, og ved­kom­men­de ven­ter tål­mo­dig på at du skal løpe ut på de åpne slet­te­ne slik at hun får skutt etter deg.

Den­ne si­tua­sjo­nen er per­fekt for å bru­ke løpeskjold. Du gjør føl­gen­de: Idet du lø­per ut i åpent ter­reng tar du fram plan­teg­nin­ge­ne dine og plas­se­rer en vegg som dek­ker deg fra snik­skyt­te­rens ret­ning. Hver gang du lø­per ut av dek­ning, set­ter du bare ned en ny vegg – fort­sett slik og ikke stopp for noe som helst!

Det er en tek­nikk det er vans­ke­lig å mestre, og vi skjøn­ner godt at du blir litt stres­sa når fien­den ky­ler seks skudd i se­kun­det din vei, så det kan være lurt å øve seg på den­ne tek­nik­ken uten­for kamp.

Ulem­pen med løpe­skjol­det er det fak­tum at så godt som samt­li­ge spil­le­re i om­rå­det nå vil se hvor du be­fin­ner deg. Li­ke­vel er det­te å for­trek­ke frem­for å bli skutt i skol­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.