3. BOKSEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Boksen er en nød­løs­ning du kan bru­ke i et par for­skjel­li­ge si­tua­sjo­ner.

La oss si at du har skutt en fien­de (bra, job­ba for­res­ten), og de­res per­son­li­ge ei­en­de­ler lig­ger spredt ut­over bak­ken slik at du kan pluk­ke dem opp. Da kan du godt løpe rett bort dit og bru­ke et par se­kun­der på å pluk­ke det du vil ha, men det­te gir and­re fien­der mas­ser av tid til å sik­te seg inn på og sky­te deg i fille­bi­ter. I ste­det bør du bru­ke fire (el­ler fle­re) veg­ger for å lage en li­ten boks rundt om­rå­det du be­fin­ner deg i. Da får du plut­se­lig langt bed­re tid til å fin­ne det du vil ha, og du unn­går å bli skutt uten for­var­sel.

Boksen kan også bru­kes når du skal lap­pe deg selv sammen el­ler drik­ke en styrke­drikk – egent­lig alle si­tua­sjo­ner hvor du må stå stil­le over lang tid. Det­te er ikke noe du vil gjø­re midt på slag­mar­ken uten dek­ning, så bygg en li­ten boks du kan gjem­me deg i for å unn­gå å bli of­fer for snik­skyt­te­re og det som ver­re er.

Hvis du spil­ler i duo el­ler squad og må gjen­opp­li­ve en med­spil­ler, er det hel­ler in­gen dum idé å lage en boks rundt dem. Ikke bare vil det­te gi deg be­skyt­tel­se når du skal gjen­opp­li­ve part­ne­ren din, men det hind­rer også at fien­den får skutt og tatt full­sten­dig knek­ken på den du hjel­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.