5. TÅRN­FORT

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Tårn­for­tet er et av de van­ligs­te bygg­ver­ke­ne i Fortnite. De fles­te spil­le­re som over­le­ver til slut­ten av run­den vil som re­gel byg­ge en va­ri­ant av det­te for å søke dek­ning når sir­ke­len krym­per som mest.

Det er gans­ke lett å byg­ge et slikt tårn, men det kre­ver øvel­se å byg­ge det raskt og ef­fek­tivt. Slik gjør man det: Man la­ger en boks av fire veg­ger, la­ger en trapp opp i and­re eta­sje og så be­gyn­ner man på nes­te eta­sje. Trik­set er å hop­pe ak­ku­rat idet trap­pe­ne blir bygd, slik at du hav­ner på rik­tig side av ram­pen og kan be­ve­ge deg opp­over i tår­net. Hvis du bom­mer på det­te, vil du mest sann­syn­lig bli fan­get un­der trap­pen.

Hvis du vil ha mu­lig­he­ten til å løpe opp og ned tår­net, er du nødt til å re­di­ge­re de­sig­net ditt noe, men som re­gel hol­der det å byg­ge seg vei opp, for så å be­kym­re seg for vei­en ned når det blir nød­ven­dig. Dess­uten blir det let­te­re for and­re spil­le­re å sni­ke seg inn­på deg hvis du byg­ger en dør og en fun­ge­ren­de trapp opp til top­pen av tår­net.

Det kan være en god idé å plas­se­re feller på bun­nen av tår­net for å ta knek­ken på fien­der som bry­ter seg inn i bygg­ver­ket ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.