7. LØPE­TUN­NEL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Du har opp­da­get en fien­de på top­pen av et tårn el­ler et fjell i nær­he­ten, og nå tror du at du kan sni­ke deg inn­på dem bak­fra. Én løs­ning er å byg­ge en ram­pe som le­der rett opp til dem, men det er lett å bli opp­da­get, og da er det ille ute med deg.

I ste­det kan du prø­ve å lage en løpe­tun­nel! Det­te er en vir­ke­lig prø­vel­se for en­hver bygg­mes­ter: Det kre­ver at du plas­se­rer ett sett med trap­per un­der føt­te­ne dine og et an­net sett over ho­det ditt. Mens du lø­per! Og så må du gjø­re det­te igjen og igjen.

For­de­len med løpe­tun­ne­len er at det blir vans­ke­li­ge­re for spil­le­re over deg å an­gri­pe deg (med mind­re de har en ra­kett­kas­ter el­ler an­nen tung skyts). Ta­ket be­skyt­ter deg, og du kan løpe hele vei­en opp til fien­den uten å bli skutt!

Ulem­pen er selv­føl­ge­lig at det­te er en ek­sep­sjo­nelt vans­ke­lig tek­nikk å ut­fø­re. Du er helt nødt til å øve deg på det­te i ro og mak før du set­ter tek­nik­ken ut i live i en skudd­veks­ling. Du må også sør­ge for at du har tonne­vis av res­sur­ser til­gjen­ge­lig. Lyk­ke til!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.