8. HUSUTVIDELSE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Det vir­ke­li­ge hu­set ditt har an­ta­ge­lig fått på­byg­de rom og eta­sjer opp gjen­nom åre­ne, og det er in­gen­ting som hind­rer deg fra å gjø­re det sam­me med hus og byg­nin­ger du snub­ler over i Batt­le Royale.

Som du kan se fra skjerm­bil­de­ne våre er ram­per et na­tur­lig til­legg til et­hvert hus – i ste­det for å bru­ke trap­pe­ne in­ne i hu­set, kan du bare set­te en ram­pe på for­si­den, løpe opp, hug­ge deg vei gjen­nom ta­ket og po­si­sjo­ne­re deg slik du vil.

Hvis noen går til an­grep på hu­set, har du da i hvert fall et par nye flukt­mu­lig­he­ter, i ste­det for å måt­te be­la­ge deg på trap­pe­ne el­ler å hop­pe ned fra ta­ket og ta fall­ska­de hver gang.

Hus er ikke den enes­te kon­struk­sjo­nen i spillet du kan byg­ge vi­de­re på. De høye tår­ne­ne i Tilted Tow­ers ut­vi­des for ek­sem­pel ofte av spil­le­re som bru­ker platt­for­mer for å løpe fra ett bygg til det nes­te. Lag kob­ler også gjer­ne fle­re byg­nin­ger sammen for å få bed­re kon­troll over et om­rå­de på kartet.

Å plas­se­re veg­ger bak dø­rer er også en god måte å for­seg­le en inn­gang du ikke len­ger tren­ger, el­ler som du ikke vil at fien­der skal be­nyt­te seg av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.