9. FIREVEISFORTET

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

Fireveisfortet er en an­nen vri på fort­tår­net. Ek­sem­pe­let vi vi­ser fram her er ikke så vel­dig høyt, men du kan se hvor­dan det sprer seg ut i fire for­skjel­li­ge ret­nin­ger på top­pen.

Det­te har to for­de­ler. For det førs­te er det vans­ke­lig for mot­stan­de­re å gjet­te hvor i for­tet du be­fin­ner deg. I et rett tårn er det gans­ke åpen­bart at man gjem­mer seg på top­pen, og det­te lar snik­skyt­te­re sik­te seg inn­på po­si­sjo­nen du mest sann­syn­lig kom­mer til å duk­ke opp. Det unn­går man alt­så med fire­veis­tår­net.

Den and­re for­de­len er at man får fle­re ste­der å sky­te fra. Hvis du ser el­ler hø­rer en spil­ler i nær­he­ten, er det bare å stik­ke til den de­len av tår­net som gir deg beste ut­sikt over det ak­tu­el­le om­rå­det. Og hvis et av de­le­ne av tår­net blir øde­lagt, har du all­tids tre and­re å fal­le til­ba­ke på.

Fa­ren med det­te de­sig­net er at spil­le­re kan kom­me seg inn un­der de fire tårn­de­le­ne og sky­te gul­vet ut un­der deg. Da er det ikke mye du kan gjø­re for å unn­gå å dei­se rett i bak­ken, men hvis du er rask nok kan du kan­skje hop­pe i dek­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.