10. PORT-A-FORT

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Byggemester -

La oss være helt ær­li­ge: Å byg­ge i Fortnite er langt mer kje­de­lig enn å sky­te folk i Fortnite. I til­legg er det vans­ke­li­ge­re også! Det fin­nes fak­tisk masse­vis av Fort­nite­spil­le­re som ikke or­ker å byg­ge (el­ler kan­skje bare ikke er så vel­dig flin­ke til). Port-a-fort er red­nin­gen for dis­se spil­ler­ne.

Port-a-fort er en le­gen­da­ris­ke gjen­stand du ikke vil se så ofte i spillet. I ste­det for å måt­te byg­ge på egen­hånd, lar den­ne gjen­stan­den deg kas­te en gra­nat som prak­tisk talt byg­ger for­tet for deg. Det duk­ker ikke opp øye­blik­ke­lig, men det byg­ger seg opp nok­så raskt! Port-a-fort kan der­for være et fin­fint verk­tøy å be­nyt­te seg av hvis du plut­se­lig be­fin­ner deg i skudd­lin­jen uten et sted å søke dek­ning.

Hvis du fin­ner en slik gjen­stand og ikke li­ker å byg­ge, kan det være lurt å spa­re den til slut­ten av run­den. Når sir­ke­len blir mind­re, be­gyn­ner spil­le­re all­tid å søke dek­ning i hjemme­lag­de fort, og da løn­ner det seg å ha noe å gjem­me seg inni for deg også. Et Port-a-fort gjør nyt­ten – det er mye bed­re enn å stå ute i det åpne.

Port-a-fort er et to eta­sjers bygg med en trakt som be­står av trap­per på top­pen. Selve byg­get er lagd av me­tall, så det tå­ler en god del juling, men det gjør deg dess­ver­re ikke uover­vin­ne­lig.

Port-a-forts største svak­het er den trakt­for­me­de top­pen, som gjør det vel­dig lett å kas­te gra­na­ter inn i byg­get. Selv­føl­ge­lig kan du end­re på byg­get når det først har duk­ket opp, men da er kan­skje litt av po­en­get (med å ikke vil­le byg­ge) borte.

Vær også opp­merk­som på at Port-aFort har en dør ne­derst som både ven­ner og fien­der kan gå gjen­nom. Du vil kan­skje re­di­ge­re el­ler fjer­ne den de­len av for­tet helt.

Port-a-fort kan ak­ti­ve­res fra inn­si­den av and­re byg­nin­ger! Hvis du bru­ker gjen­stan­den på inn­si­den av et van­lig hus, vil man for ek­sem­pel se at for­tet stik­ker ut gjen­nom hus­ta­ket. Alle veg­ger, gulv el­ler tak som er i vei­en for for­tet vil øye­blik­ke­lig øde­leg­ges.

For­tet har ikke trap­per på inn­si­den, men du tren­ger ikke byg­ge ram­per for det. Det er dekk i hjør­ne­ne som lar deg hop­pe fra platt­form til platt­form, el­ler helt opp til top­pen hvis du hel­ler vil det. For­tet eg­ner seg godt for snik­sky­ting, men du­ger også som en so­lid base i squad-run­der – jo fle­re som kan gjem­me seg og sky­te her­fra, jo bed­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.