STAR­TEN

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Helt i star­ten av spillet ser du ikke stormsirkelen. Alt du ser på kartet er en stor blå lin­je som vi­ser tra­se­en kamp­bus­sen skal kjø­re. Du kan med and­re ord ikke vel­ge et lan­dings­sted ut fra hvor stor­mens øye vil være, etter­som du rett og slett ikke vet det.

Så snart kamp­bus­sen er i be­ve­gel­se, er det et tids­rom på 20-40 se­kun­der der bus­sen skal slip­pe av alle pas­sa­sje­re­ne, etter­fulgt av ett mi­nutts ned­tel­ling mens etter­nø­ler­ne fal­ler på gul­vet. Først da blir stor­mens førs­te be­stem­mel­ses­sted vist på kartet, mar­kert med en stor, hvit sir­kel.

Det er in­gen grunn til å få pa­nikk hvis du har lan­det mile­vis fra stormsirkelen. Du har tre mi­nut­ter og tjue se­kun­der på deg til å få alt på stell, sam­le sammen våp­ne­ne og skaf­fe deg et la­ger med am­mu­ni­sjon og feller før stormsirkelen be­gyn­ner å krym­pe. Der­et­ter tar det yt­ter­li­ge­re tre mi­nut­ter før stor­men når yt­ter­gren­sen av sir­ke­len. Du har med and­re ord seks mi­nut­ter og tjue se­kun­der på deg fra stor­mens be­stem­mel­ses­sted blir av­slørt til å kom­me deg til yt­ter­gren­sen av sir­ke­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.