MIDTSPILLET

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Det er in­gen grunn til pa­nikk hvis du fal­ler uten­for stormsirkelen (el­ler stor­mens øye) i de tid­li­ge fa­se­ne av spillet. Som du kan se av ta­bel­len un­der, er helse­ska­de­ne du på­drar deg ved å bli fan­get i stor­men i de tid­li­ge fa­se­ne gans­ke små – 20 helse­po­eng per se­kund. Om det helt klart er tryg­ge­re å ta en 20 se­kun­ders løpe­tur rundt en skudd­veks­ling enn å gå rett inn i en kamp. Du har nok helse til å over­le­ve, så ikke tro at du all­tid må be­ve­ge deg rett mot den tryg­ge so­nen.

Noen ting du bør mer­ke deg: vå­pen vir­ker fort­satt når du er fan­get i stor­men. Ut­styr som ban­da­sjer og medi­sin­skrin vil også vir­ke. Skjold er der­imot ubru­ke­li­ge. Storm­ska­den vil bli truk­ket fra helse­sco­ren din, ikke skjol­det.

Om du er nær yt­ter­kan­ten av stor­men kan det også job­be til din for­del. Man­ge spil­le­re får gjer­ne pa­nikk i stor­men, og iler til nær­mes­te tryg­ge punkt. Når du kan se dem gjen­nom di­sen, er de ofte let­te å dre­pe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.