GJEM­ME SEG

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Det kan ha mye for seg å unn­gå folke­meng­der mens du byg­ger deg et la­ger av vå­pen og am­mu­ni­sjon, for så å gå inn i kam­pen se­ne­re i spillet. Det er ikke vans­ke­lig å bli blant de ti sis­te uten å ha av­fyrt ett enes­te skudd. Og når du da en­de­lig går inn i kam­pen, har du sann­syn­lig­vis full helse og ful­le skjold å fal­le til­ba­ke på.

Så hvor­dan sni­ker du deg lang­somt inn i spillet? Nøk­ke­len er å vel­ge rett lan­dings­sted. Se på kartet på skjerm­bil­det vårt. De trav­le ste­de­ne i det­te spillet er de sen­tra­le om­rå­de­ne som er di­rek­te på flukt­trasé­en: Fa­tal Fields, Sal­ty Springs, Dusty Divot og Tomato Town. Det all­tid like po­pu­læ­re Tilted Tow­ers er også tra­velt, si­den det ikke lig­ger langt unna trasé­en.

Om vi plan­la å sni­ke oss inn i spillet, vil­le vi be­vegd oss mot Wai­ling Woods, Plea­sant Park el­ler kan­skje til og med så langt unna som skatte­gru­ven Snobby Sho­res. Hvis du drar til ett av dis­se ste­de­ne, vil det sann­syn­lig­vis bare være deg og kan­skje en el­ler to spil­le­re til i om­rå­det. Da kan du vel­ge og vra­ke blant alt du fin­ner av vå­pen, am­mu­ni­sjon, feller og skatte­kis­ter. I ver­ste fall blir du nødt til å for­sva­re deg mot en el­ler to and­re, men når spil­ler­ne ser at lan­dings­ste­det er ro­lig, unn­går de van­lig­vis å star­te en kamp med det sam­me, si­den de gjer­ne vil fyl­le opp lag­re­ne sine først!

Hvis du vel­ger et sted langt ute i pe­ri­fe­ri­en, så pass på å se på kartet det øye­blik­ket ned­tel­lings­mi­nut­tet er over. Hvis stormsirkelen er på and­re si­den av kartet, må du få opp far­ta. Det tar rundt ett mi­nutt å kom­me seg fra by til by, noen gan­ger mer. Du har kun seks mi­nut­ter og tjue se­kun­der på å kom­me deg inn i storm­so­nen etter at det førs­te mi­nut­tet har gått.

Ha imid­ler­tid i bak­ho­det at du ikke kan gjem­me deg i all evig­het. Sir­ke­len vil til slutt krym­pe til et punkt hvor det bok­sta­ve­lig talt ikke fin­nes noe sted å gjem­me seg, og du vil før el­ler si­den stå over­for noen som er bed­re ut­styrt enn deg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.