JAGE

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Den store for­de­len ved å være en ag­gres­siv je­ger, er at du da sann­syn­lig­vis vil få tak i de beste våp­ne­ne og flest for­sy­nin­ger. Hver gang du dre­per en spil­ler, har du lov til å gå gjen­nom det de leg­ger igjen. Du kan vel­ge og vra­ke blant våp­ne­ne og ta alle res­sur­se­ne de­res, uten å måt­te bru­ke en evig­het på å hog­ge ned en di­ger skog.

Det be­tyr at når sir­ke­len krym­per og du er en av de al­ler sis­te spil­ler­ne, har du sann­syn­lig­vis til­gang til et stør­re ar­se­nal av vå­pen, am­mu­ni­sjon og feller enn en spil­ler som sni­ker seg inn i spillet. Di­gre stab­ler av tre­verk, stein og me­tall er svært vik­tig når spillet nær­mer seg slut­ten og man skal be­gyn­ne å byg­ge fort. Men du tar na­tur­lig­vis også stør­re ri­si­ko. Hver gang du går inn i en skudd­ut­veks­ling el­ler lan­der på et folk­somt sted på kartet, har du ri­me­lig god sjan­se for å bli drept selv.

Den and­re for­de­len ved å dre­pe and­re spil­le­re, er at du blir be­løn­net med fler Xp-po­eng på slut­ten av spillet. Med dem kan du gå opp i nivå, vin­ne fle­re utfordringer, og i det hele tatt kom­me deg ras­ke­re opp­over. Men be­løn­nin­ge­ne er bare kos­me­tis­ke: det gir in­gen for­de­ler å ha et fancy an­trekk el­ler et bed­re seil­fly.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.