DUO­ER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Sam­ar­beid er vel­dig vik­tig i duo­er. Hvis ett med­lem i en squad på fire med­lem­mer lar deg i stik­ken, kan du kla­re deg. Hvis den enes­te lag­ka­me­ra­ten din ikke er på din side, lig­ger du tynt an.

Ide­elt sett bør du spil­le duo med noen du kjen­ner. Duo­er som er til­fel­dig satt sammen kan fun­ge­re, men de­te r stor fare for at part­ne­ren din er en tul­ling. Hvis du spil­ler duo med en til­fel­dig per­son som vi­ser seg å være helt topp, så bli venn med ved­kom­men­de i spillet slik at dere har mu­lig­het for å spil­le på lag igjen i frem­ti­den.

Du bør helst lan­de på om­trent sam­me om­rå­de som lag­ka­me­ra­ten din. Det er her det ofte opp­står kon­flikt mel­lom for­skjel­li­ge per­son­lig­he­ter – noen fore­trek­ker nær­kamp på trav­le ste­der, mens and­re fore­trek­ker å job­be seg inn fra ut­kant­en. Hvis du spil­ler sammen med en til­fel­dig lag­ka­me­rat, plas­ser mar­kø­ren din raskt slik at han el­ler hun er nødt til å føl­ge deg. Det er ikke sik­kert ved­kom­men­de gjør det, men det er ditt beste håp for å få han el­ler hen­ne til å føl­ge din plan.

Å vise at du er vil­lig til å dele er en god måte å byg­ge til­lit med en til­fel­dig lag­ka­me­rat på. Når dere mø­tes førs­te gang, kan du åpne in­ventory­en og vel­ge ut en ef­fekt el­ler to som du gir den and­re spil­le­ren. Selv om du tren­ger dem selv, vi­ser du at du er vil­lig til å sam­ar­bei­de, og du kan få noe enda bed­re til­ba­ke når du kom­mer len­ger ut i spillet.

Unn­gå å be­ve­ge dere for langt fra hver­and­re. Hvis en av dere tren­ger å gjen­opp­li­ve den and­re, har dere ikke råd til å være to byer unna. For­sik­re deg om at du ikke set­ter ditt eget liv i al­vor­lig fare for å gjen­opp­li­ve en lag­ka­me­rat. Hvis dere er døde beg­ge to, har la­get de­res tapt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.