NOOBS, GRIEFERS OG CHEATS!

Hvor­dan hånd­te­rer du spil­le­re som ikke aner hva de dri­ver med el­ler bare er ute etter å lage trøb­bel?

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Dus­ter uten pei­ling fin­nes i alle sam­funns­lag, men først og fremst i po­li­tik­ken. er Fortnite Battleroyale in­tet unn­tak. Du blir nødt til å for­hol­de deg til nye spil­le­re og folk som bare er ute etter å øde­leg­ge spillet for alle and­re.

Dis­se to ka­te­go­ri­ene er for øv­rig vel­dig for­skjel­li­ge. Nye spil­le­re for­tje­ner det tål­mo­dig­het og hjelp, gjør ikke griefers og cheats. Vi skal vise deg hvor­dan du hånd­te­rer beg­ge de­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.