NOOBS

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Battle Royale-taktikker -

Det er ikke moro å være ny i klas­sen, sær­lig når de 99 and­re ele­ve­ne har vå­pen og vet hvor­dan de skal bru­ke dem!

Nye spil­le­re vil sann­syn­lig­vis ikke be­kym­re deg når du spil­ler i solo­mo­dus. Tvert imot, fak­tisk. De er let­te ofre, og er nyt­ti­ge for­di du kan skaf­fe deg vå­pen, am­mu­ni­sjon og res­sur­ser uten å set­te deg i sær­lig stor fare.

Pro­ble­me­ne star­ter først når de hav­ner på team­et ditt. Hvis du er ny i spillet, vil vi ab­so­lutt an­be­fa­le deg å spil­le solo til å be­gyn­ne med. Slik får du ven­net deg til spil­lets tek­nikk, hvor­dan byg­nin­ge­ne fun­ge­rer osv. uten å være til hin­der for and­re spil­le­re.

Men før el­ler si­den vil nye spil­le­re prø­ve ut lag­mo­du­sen, og da må du ha tål­mo­dig­het med dem. Til­by dem ok vå­pen, sleng over litt am­mu­ni­sjon, hjelp dem vi­de­re. Selv en lag­ka­me­rat med dår­li­ge fer­dig­he­ter er bed­re enn in­gen lag­ka­me­rat – med mind­re de gjør noe skik­ke­lig idio­tisk, som å røpe en skjult po­si­sjon ved å sky­te på måfå.

Ha tål­mo­dig­het selv om de gjør ny­be­gyn­ner­feil. Bruk chat­ten i spillet for å gi dem venn­li­ge råd. Få dem til å føl­ge deg og etter­lig­ne deg. Ikke bli ag­gres­siv el­ler mug­gen, for in­gen blir mer mo­ti­vert for å gjø­re sitt beste for en lag­ka­me­rat som yd­my­ker dem.

I al­ler ver­ste fall dør du. Du har dødd i de al­ler fles­te av de spil­le­ne du har spilt. Det er ikke ver­dens un­der­gang. El­ler, det er det jo. Men du vet hva jeg me­ner...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.