KAMPKONTROLL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil - Bygg­kon­trol­le­ne er enk­le å skjøn­ne.

Kamp­kon­trol­le­ne tar litt tid å bli vant til, sær­lig hvis du er vant til kon­soll/pc-spil­ling. Det vik­tigs­te er å hus­ke hvor­dan du sky­ter!

Det er to må­ter du kan sky­te mot­stan­de­re på. Det er en knapp på venst­re side, som en­ten kan bru­kes til å svin­ge øksa el­ler av­fyre vå­pe­net med. Men hvis du be­ve­ger spil­le­ren din sam­ti­dig med den vir­tu­el­le joy­s­tick­en, som også sit­ter på venst­re side, kan det være vri­ent å nå den knap­pen.

Den and­re må­ten å sky­te på er å be­rø­re skjer­men (på alle ste­der som ikke al­le­re­de er en knapp). Pro­ble­met med den­ne frem­gangs­må­ten er at det er lett å av­fyre skudd ved et uhell når du egent­lig bare prø­ver å dra fin­ge­ren din over skjer­men for å se deg rundt. Det er et ma­re­ritt hvis du vil sni­ke deg frem mot noen!

For å byt­te vå­pen, tryk­ker du på iko­net av det vå­pe­net du øns­ker å bru­ke. Emo­tes sit­ter oppe i høy­re hjør­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.