AUTO PICK-UPS OG DØ­RER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

I mot­set­ning til Batt­le Royale på kon­soll og PC, er de­fault-inn­stil­lin­gen på mo­bil at vå­pen auto­ma­tisk blir pluk­ket opp og dø­rer du lø­per mot auto­ma­tisk åp­ner seg. Til å be­gyn­ne med kan det­te vir­ke som en gave fra gu­de­ne, og det er sann­syn­lig­vis verd å be­hol­de inn­stil­lin­gen mens du ven­ner deg til kon­trol­le­ne.

Så snart du har blitt vant til å pluk­ke opp and­re gjen­stan­der, som kis­ter og am­mu­ni­sjons­bok­ser – du be­hø­ver bare å tryk­ke på dem for å åpne dem – så vil du kan­skje vel­ge å gjø­re det sam­me med våp­ne­ne også. På den må­ten slut­ter du å fyl­le opp la­ge­ret ditt med ubru­ke­li­ge pistoler som du til­fel­dig­vis snub­let over.

Du kan slå av beg­ge i ho­ved­inn­stil­lings­me­ny­en, som du fin­ner ved å klik­ke på me­ny­en oppe til høy­re på lobby­skjer­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.