SPILLINNSTILLINGER

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Kom I Gang -

Con­trol­ler sen­si­ti­vity: Hvis du vil at ka­me­ra­et skal be­ve­ge seg ras­ke­re når du ser i for­skjel­li­ge ret­nin­ger, må du øke X- (ho­ri­son­tal) og Y-sen­si­ti­vi­te­ten (ver­ti­kal).

Con­trol­ler Ads/sco­pe

sen­si­ti­vity: Det­te val­get av­gjør hvor fort du be­ve­ger deg mens du bru­ker et vå­pen med sik­te.

Match­ma­king re­gion: Det­te be­stem­mer hvor i ver­den mo­stan­der­ne dine kom­mer fra. Jo len­ger unna, jo stør­re sann­syn­lig­het er det for at du kom­mer til å opp­le­ve «lag» og nett­verks­pro­ble­mer.

In­vert view: Hvis du er en av de ra­rin­ge­ne som li­ker at fi­gu­ren din ser opp­over når du tryk­ker ned­over på kon­trol­le­ren, er det bare å skru på det­te al­ter­na­ti­vet.

Aim as­sist: Med mind­re du er en rå­tass som kan skil­le hå­re­ne på en maurs hode med en snik­skyt­ter­rif­le, an­be­fa­ler vi at du lar det­te al­ter­na­ti­vet være på. Med det­te ak­ti­vert vil sik­tin­gen din få litt hjelp, slik at du ikke hop­per fra et skudd til det nes­te.

Auto ma­te­ri­al chan­ge: Byg­ger du med mur­stein, men går tom for res­sur­ser? Da vil det­te val­get auto­ma­tisk byt­te til tre for deg, slik at du slip­per å tryk­ke på bygge­knap­pen uten at noe som helst skjer.

Strea­m­er mo­de: Det­te skju­ler nav­net på and­re spil­le­re, og det er de­sig­net for å hind­re at and­re spil­le­re blir iden­ti­fi­sert/ut­hengt hvis de duk­ker opp i vi­deo­klipp el­ler di­rekte­sen­din­ger fra noen som spil­ler mot dem.

Al­low cross-plat­form par­ties: Det­te lar deg spil­le med spil­le­re på and­re platt­for­mer, en­ten det er PC/MAC, Play­sta­tion 4, Xbox One el­ler mo­bil. Den enes­te ulem­pen med det­te al­ter­na­ti­vet, er det fak­tum at det er stør­re sann­syn­lig­het for å pla­ges av «lag» og feil un­der­veis i spillet. Hvis du vil unn­gå slikt, er det bare å skru av det­te val­get.

Record re­plays: Hvis du vil at Fortnite skal ta opp alle kam­per du spil­ler, må du la det­te val­get være ak­ti­vert. Opp­ta­ke­ne vil se­ne­re duk­ke opp un­der «Care­er»-de­len av ho­ved­me­ny­en, og du må ma­nu­elt gå inn dit for å lag­re klipp du vil ta vare på – hvis ikke blir de auto­ma­tisk borte i lø­pet av kort tid.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.