BYGGKONTROLL

Fortnite - Uavhengig og uoffisiell guide - - Fortnite På Mobil -

Tren­ger du å set­te opp et fort? Da er det bare å set­te deg i bygge­mo­dus ved å tryk­ke på iko­net som ser ut som en ham­mer og en skifte­nøk­kel.

Bygg­kon­trol­le­ne er ri­me­lig selv­for­kla­ren­de ut fra skjerm­bil­de­ne. Bruk joy­s­tick­en på venst­re side til å flyt­te rundt på og teg­ne opp det nøy­ak­ti­ge ste­det du vil byg­ge på. Det er like lett å byt­te mel­lom de fire for­skjel­li­ge struk­tu­re­ne (vegg, gulv, trapp og tak) og de for­skjel­li­ge ma­te­rial­ty­pe­ne (tre­verk, mur­stein og me­tall) som det er å tryk­ke på de re­le­van­te iko­ne­ne.

Det som kre­ver litt tre­ning, er å hop­pe rett etter at du har satt på plass en trapp når du byg­ger et fort. Det er lett å bom­me på hopp­knap­pen og bli fan­get un­der trap­pa. Det kan være en god idé å øve på å byg­ge fort på en ro­lig del av kartet først!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.