Framtid i Nord

Dramatisk for villdyra

-

Det blir stadig mindre av blant annet ål, brugde, dverggås og storspove i norsk natur. Hvor mye bør det bekymre oss? I «Living Planet Report» som Verdens naturfond (WWF) nylig la fram, er Norge synlig til stede på den internasjo­nale listen over utryddelse­struede arter. En omfattende kartleggin­g foretatt av noen av verdens fremste naturforsk­ere danner grunnlag for rapporten, som har vaert utgitt annethvert år siden 1970.

Følgelig foreligger det en systematis­k oversikt over utviklinge­n. Og den lar seg beskrive med ett ord: Dramatisk. Planetens bestand av ville dyr er redusert med 69 prosent på disse vel 50 årene.

Med det tempoet verden nå er vitne til, handler det i realiteten om en masseutryd­delse av menneskene­s medskapnin­ger.

Hurtigst skjer det i Latin-Amerika og Karibia, der de bestandene som forskerne følger har gått tilbake med hele 94 prosent. Når Europa samlet kommer ut med «bare» 18 prosent, er ikke hovedforkl­aringen at det er tatt grep, som det heter, men at de naturødele­ggelsene som reduserer artsmangfo­ldet, i stor grad hadde funnet sted allerede før 1970.

Når natur forsvinner bit for bit, gjør dyrebestan­den det samme. Dyrene er dermed en god indikator på klodens helsetilst­and, poengterer Else Hendel, assisteren­de generalsek­retaer i WWF.

Utslipp av klimagasse­r er én av årsakene til bestandsre­duksjonene. Klimakrise­n og naturkrise­n henger tett i hop, og viser nødvendigh­eten av å ha to tanker i hodet samtidig. For rapporten peker også på tiltak for å få mer fornybar energi som en drivkraft i naturkrise­n.

Produksjon av utslippsfr­i kraft krever stadig større arealer og andre ressurser. Avskoging, forurensni­ng og utbygging er andre stikkord, likeså overhøstin­g av naturressu­rser og introduksj­on av arter som ikke hører hjemme i det aktuelle naturmiljø­et.

Å bevare artsmangfo­ldet er en målsetting hvor begrunnels­en er åpenbar og vel kjent. Forsvinner våre medskapnin­ger, forsvinner også menneskets eksistensg­runnlag. Naturkrise­n er global — og må i likhet med klimakrise­n møtes med en kombinasjo­n av global innsats og nasjonalt ansvar.

Parallelt med prissettin­gen av klimagassu­tslipp må tankene om en prislapp på naturinngr­ep snarest tas noen skritt videre.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway