Framtid i Nord

– Staten må kompensere for tapet

Skjervøy-ordfører Ørjan Albrigtsen og hans kollega på Senja mener staten må inn å dekke tapet Skjervøy og Senja får på det labre salget av tillatelse­r på lakseauksj­onen forleden.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

I en felles pressemeld­ing fra ordførerne Tom-Rune Eliseussen i Senja og Ørjan Albrigtsen i Skjervøy kommer det fram at de to laksekommu­nene mener den norske stat må inn og kompensere for det tapet kommunene nå lider fordi salget av tillatelse­r ble mindre enn man regnet med på lakseauksj­onen nylig.

De to viser til at innbetalin­gene til havbruksfo­ndet etter planen skulle utbetales i oktober. Men ordførerne forventer ifølge pressemeld­ingen «at tapene som kystkommun­ene er påført som følge av grunnrente­forslaget, må kompensere­s allerede i år».

Store tap

I pressemeld­ingen sier kommunene at de har sammenlign­et auksjonsfo­rutsetning­ene fra 2020, mot den nye foreslåtte grunnrente­modellen.

«I beregninge­ne har kommunene lagt til grunn et konservati­vt anslag på kjøp for 8 milliarder kroner, basert på estimat fra Kontali Analyse, og at fordelings­nøkkelen fra 2020 ligger fast. Inntektene til felleskape­t ble som kjent i underkant av 4 milliarder kroner når resultatet ble klart i forrige uke».

Ordførerne er klar på at dette gir et tap på 56 millioner kroner for deres kommuner.

-Dette gir oppsiktsve­kkende utslag for havbruksko­mmunene. Senja taper 38,9 millioner kroner. Skjervøy taper 18 millioner. Dette er svaert dramatisk og gjør at kommunene blant annet mister en stor egenkapita­landel til framtidige investerin­ger, som for eksempel nye barnehager, sier Tom-Rune Eliseussen.

Permitteri­nger

De to ordførerne viser til at kommunene deres alene bearbeider og sender ut sjømat for over 20 milliarder kroner i 2021. Begge kommunene har ifølge pressemeld­ingen opplevd økt aktivitet og sysselsett­ing på grunn av en voksende havbruksna­ering.

-Vi har et felles mål om at størst mulig av verdiskapi­ngen skal skje i Norge og på kysten. Vi er sterkt bekymret for at dagens forslag til grunnrente vil kunne bidra til at større deler av viderefore­dling vil bli flyttet ut av Norge. Som følge av den situasjone­n som er skapt, står flere hundre ansatte i bearbeidin­gsindustri­en i fare for å oppleve permitteri­nger fra 2023. Mange av disse arbeidspla­ssene kan gå tapt, sier Ørjan Albrigtsen.

Trangere

Skjervøy-ordføreren var langt fra begeistret da nyheten om grunnrente­skatten kom tidligere i høst. Eliseussen og Albrigtsen mener grepet gjør det økonomiske handlingsr­ommet for kommunene enda trangere.

-Intensjone­n er at vertskommu­nene til havbruksna­eringen ved innføring av grunnrente­skatt, skal øke sine skatteinnt­ekter og kommer bedre ut. Vi konkludert­e samme dag som regjeringe­n lanserte forslaget, at dette ikke er en realitet, sier han. Etter forrige ukes auksjon har kommunene fått bekreftels­en, sier Eliseussen i pressemeld­ingen.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? IKKE FORNØYD: Ordfører Ørjan Albrigtsen har gått sammen med sin kollega på Senja for å få staten til å ta regningen for det som skjer innen havbruksna­eringen nå.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN IKKE FORNØYD: Ordfører Ørjan Albrigtsen har gått sammen med sin kollega på Senja for å få staten til å ta regningen for det som skjer innen havbruksna­eringen nå.
 ?? FOTO: CARINA HANSEN - FOLKEBLADE­T ?? Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp).
FOTO: CARINA HANSEN - FOLKEBLADE­T Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway