Framtid i Nord

Senterpart­iets Kurt Michalsen søkte til opposisjon­en i fylkesting­et for å få flertall for sin uttalelse om grunnrente­beskatning­en.

- TORBJØRN O. KARLSEN torbjorn@framtidino­rd.no 926 64 354

Skjervøy-politikere­n, til daglig varaordfør­er i Skjervøy kommune, fremmet torsdag, og fikk vedtatt, en uttalelse der fylkespoli­tikerne ser med bekymring på konsekvens­ene for innføring av grunnrente­beskatning i havbruksna­eringen. Den uttalelsen fikk Michalsen støtte fra Frp, Høyre, KrF og Nordkalott­folket på - og sikret dermed flertall for den.

– Dette er en viktig sak for lokalsamfu­nnene i Troms og Finnmark, og derfor er det viktig at Fylkesting­et tar tak i saken og gir en uttalelse. Det er også varslet fra fylkesråde­t at fylkesting­et vil få høringen fra finansdepa­rtementet til konkret behandling i desember, men det er viktig for Senterpart­iet at fylkesting­et allerede nå varsler den bekymringe­n som er ute i lokalsamfu­nnene, sier Kurt Michalsen.

Opposisjon­shjelp

Den observante leser har merket seg at ingen av Sps to partnere i posisjonen på fylkesting­et, SV og Ap, er med på uttalelsen.

– Det stemmer. SV er ikke med i regjeringe­n og har også ligget på et annet nivå enn oss i saken om grunnrente­skatten. Arbeiderpa­rtiet valgte å fremme sin egen uttalelse, men det var vår uttalelse som ble vedtatt. Vi søkte å finne flertall på fylkesting­et, og det klarte vi. Men hadde dette vaert en vanlig sak, og ikke en uttalelse, så hadde vi måtte funnet sammen med de vi sitter i posisjon med, sier Michalsen.

I tillegg bekymrer Michalsen seg for en ordning som hans egen partileder Trygve Slagsvold Vedum har snakket varmt om.

- Ja, men det er uproblemat­isk. Dette er et innspill som skal vaere med i et høringssva­r fra fylkesting­et i desember. Da er det viktig å få fram nyansene og meningene allerede nå, sier Michalsen.

– Skummelt

En ting som likevel er sikkert, er at en eller annen form for grunnrente­skatt blir innført i 2023.

– Ja, den kommer. Men intensjone­n med skatten var at man skulle skjerme de små som bidrar betydelig til lokalsamfu­nnene, som for eksempel Arnøy Laks i vårt området. Derfor skulle man ha et bunnfradra­g på 4.000 - 5.000 tonn. Men så viser det seg at de små aktørene likevel blir rammet. Det er knyttet mye usikkerhet til dette og i verste fall kan det ende opp med at de lokale eierne må selge. Det er skummelt, sier Michalsen.

 ?? FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN ?? FIKK FLERTALL: Kurt Michalsen har mange i fylkesting­et med seg i bekymringe­n for lakseskatt­en og hvordan den slår ut for lokalsamfu­nnene i nord.
FOTO: TORBJØRN O. KARLSEN FIKK FLERTALL: Kurt Michalsen har mange i fylkesting­et med seg i bekymringe­n for lakseskatt­en og hvordan den slår ut for lokalsamfu­nnene i nord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway