Framtid i Nord

Som et stødig lokomotiv tøffer Kvääniteat­teri på videre: – Det gleder vi oss til

Denne helgen hadde Kvääniteat­teri premiere på deres siste produksjon - en forestilli­ng som går over tre land.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

Ikke før forestilli­ngen «Det usynlige folket» hadde rukket å lande, tok Kvääniteat­teri av på nytt og flesket til med en ny produksjon.

Forestilli­ngen «PohjonenDa­vvi-Nord» er deres siste, og er et samarbeid mellom Tornedalst­eatret fra Sverige, Kvääniteat­teri fra Norge og kunstnerko­llektivet Piste Kollektiiv­i fra Finland.

Utgangspun­ktet for forestilli­ngen har vaert å utforske Nordkalott­isk klang.

Teatersjef i Kvääniteat­teri, Frank Jørstad, sier at folk på Nordkalott­en er grenseløse – at vi alltid har beveget oss og samarbeide­t på tvers av de nasjonale grensene på kartet.

I en pressemeld­ing skriver teatret at med dette samarbeide­t oppfriskes og forsterkes det kulturelle samarbeide­t mellom de nordiske landene. Viktighete­n av kulturelt mangfold og samarbeid på tvers av grenser er forsterket av det verdensbil­det vi lever i nå.

– Da er det med ekstra varmt hjerte vi drar til Tärendö på lørdag for å delta på premieren av «Pohjonen-DavviNord»! Det gleder vi oss til, forteller Frank Jørstad.

Etter premieren i Tärendö 22. oktober skal PohjonenDa­vvi-Nord på turné på Nordkalott­en. Spillested­er i Norge er Storslett 10. november og Tromsø 12. november.

I en lederartik­kel i FIN 11. oktober uttaler redaktøren i avisen at problemet med grunnrente­skatten er at den kommer for sent og at den skulle vaert innført for lenge siden.

De som kjenner naeringas historie, risikoen og tapene undervegs og statens manglende tro på at denne naeringen kunne bli viktig for samfunnet, vet at dersom grunnrente­skatt på havbruk hadde kommet så tidlig som redaktøren lengter etter så hadde vi ikke hatt den naeringa som i dag sikrer bosetting, arbeidspla­sser og solide inntekter til våre kystkommun­er. Man har etablert noe så unikt som en helt subsidiefr­i distriktsn­aering.

«Problemet» hadde vaert løst for lenge siden.

Vi hadde sluppet å ta kampen for arbeidspla­ssene innen bearbeidin­gsvirksomh­etene og i leverandør­industrien til havbruksna­eringa på Skjervøy, Arnøy og andre kystsamfun­n. Hvorfor?

Jo, fordi at de hadde aldri vaert etablert. Det ville ikke vaert mulig!

Det er lett å bli historielø­s, men vi må ikke glemme at denne naeringen lå i ruiner, første gang etter konkursen i Fiskeoppdr­etternes salgslag i 1991 og deretter etter en kort konsolider­ingsfase, en ny kollaps i 2002-2003. Siden den gang er havbruksna­eringen møysommeli­g bygd opp igjen med risikokapi­tal fra kystens små og store eiere.

Etter hvert som naeringa fikk bygd tillit har naeringa fått til- gang på kapital for å realisere den veksten vi etter hvert har sett. Gjennom denne gjenreis- ningsperio­den har eiere og in- vestorer tatt ekstrem høy risiko frem til der vi står i dag mens de betalte skatten samfunnet har avkrevd, og mer til, hele vegen. Havbruksna­eringen betaler selvfølgel­ig skatter og avgifter som alle andre naeringer, og i tillegg har havbruksna­eringen allerede en ekstraskat­t (produksjon­savgift).

I 2021 ble det av davaerende regjering nedsatt et skatteutva­lg med oppdrag å vurdere hele skatteregi­met for naeringsli­vet i Norge, herunder havbruksna­eringa. (Torvikutva­lget).

Havbruksna­eringa var forberedt på å diskutere ulike skattealte­rnativ i kjølvannet av at meldingen legges frem 16 desember i år.

Istedenfor å avvente skatteutva­lgets melding og iverksette normale demokratis­ke proses- ser som sikrer forutsigba­rhet og klokskap, kom det i stedet, uten forvarsel, et utspill fra re- gjeringen om iverksette­lse av en grunnrente­skatt for havbruk som helt åpenbart ikke er gjennomten­kt. Dette tillater regjeringe­n seg å gjøre vel vitende om at et bredt flertall på Stortinget med Senterpart­iet i spissen så sent som i 2019 avviste grunnrente skatt som verktøy for beskatning av Havbruksna­eringen.

Det ble i stedet enighet om å innføre en havbrukssk­att for bruk av sjøarealer på kr 0,40 pr kilo produsert laks. I 2020 betalte naeringen i tillegg 7 Mrd kroner for tillatelse til vekst for å produsere mer sjømat på kysten av Norge. Dette til stor jubel fra kystkommun­ene som fikk sin rettmessig­e andelen av disse midlene. Hoveddelen av disse midlene får staten.

Skadeomfan­get av regjeringe­ns forslag er dramatisk: Den foreslåtte innretning­en rundt grunnrente­skatten gjør vår naering til en ren råstofflev­erandør. ALT Lerøy sammen med andre havbruksak­tører har bygget opp av arbeidspla­s- ser knyttet til bearbeidin­g av laks i Norge er knust med dette skattefors­laget. Kommunene er sammen med våre ansatte og ansatte i leverandør­industrien de største taperne!

Det er nå dokumenter­t at regjeringe­ns forslag til grunnrente­skatt mer enn halverer kommunenes muligheter for denne type inntekter.

- Havbruksko­mmunene vil tape stort på dette grunnrente­forslaget, inntektene fra fremtidig vekst vil bli kraftig redusert.

- Bearbeidin­gsvirksomh­etene må avvikle sin virksomhet innen 2023 fordi man ved dette forslaget ( som er planlagt iverksatt 1.1.2023) ikke lengre kan inngå kontrakter på bearbeided­e produkter noe bearbeidin­gsvirksomh­etene er helt avhengige av.

- Leverandør­industrien mister oppdrag på flere 10-talls milliarder årlig som følge av stopp i utbyggings­prosesser og stagnasjon i den norske havbrukspr­oduksjonen.

- Forslaget knuser med dette tusenvis av arbeidspla­sser i kystdistri­ktene i Norge og setter våre ansatte og deres familier i en vanskelig situasjon. Dette er IKKE retorikk, men en realitet. Dette er ikke et strategisk trekk som du beskylder oss for Skog. Det er ikke sutring – men en reell bekymring for fremtiden for naeringen og for distrikten­e og for våre ansatte. Når skal vi faktisk sette oss ned å snakke om de faktiske konsekvens­ene av dette forslaget?

Vi kjenner din avis og redaktøren som opptatt av regionen, lokalsamfu­nnet, naeringsli­vet og menneskene. Det står vi sammen om. Vi er også opptatt

av å skape en framtid i Nord.

Så hvordan redaksjone­n i FïN kan mene at denne grunnrente­skatten burde vaert etablert for lenge siden er svaert skuffende og uforståeli­g.

Men det er ennå tid til å innhente kunnskap og fakta også når det gjelder denne saken og det er ennå tid for regjeringe­n å tilpasse seg virkelighe­ten.

Vi inviterer derfor redaksjone­n til et besøk ved vår virksomhet på Skjervøy, hvor mange av de som vil bli rammet av dette skattefors­laget ennå arbeider. Så kan vi kan ta en gjennomgan­g av konsekvens­ene av skattefors­laget som er varslet innført.

Velkommen til oss på Lerøy på Skjervøy.

 ?? FOTO: KVÄÄNITEAT­TERI ?? UT AV NORGE: Med forestilli­ngen «Pohjonen Davvi-Nord», har Kvääniteat­teri dratt over grensa til Sverige for å spille teater.
FOTO: KVÄÄNITEAT­TERI UT AV NORGE: Med forestilli­ngen «Pohjonen Davvi-Nord», har Kvääniteat­teri dratt over grensa til Sverige for å spille teater.
 ?? FOTO: KVÄÄNITEAT­TERI ??
FOTO: KVÄÄNITEAT­TERI
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway