Framtid i Nord

- Et inkluderen­de og likeverdig samisk samfunn

- AV SVEIN O. LEIROS Sametingsr­epresentan­t Gaisi valgkrets Guovddášbe­llodat/ Senterpart­ie

Jeg har i det siste registrert at både Vibeke Larsen og Sylvi Pedersen Vatne fra Nordkalott­folket har vaert ute med hver sine innlegg i Nordnorsk debatt. Jeg leser og tolker retorikken­e til disse to det samme, nemlig at Nordkalott­folket mener det kun er reindrifts­amer, samer med kofte og samer som snakker samisk som er gode nok samer. Det mener jeg er feil og for lett kjøpt retorikk, og er ikke med på å samle det samiske samfunnet.

Vi er alle i samme båt, for vi lever alle i et samfunn hvor fornorskni­ngspolitik­ken har satt sine dype spor og arr, og som vi fortsatt kjenner ettervirkn­ingene av. Mange samer - og nordmenn, har mistet muligheten til å laere seg samiske språk, fordi det var forbudte språk som skulle utryddes. Mange samer - og nordmenn, har mistet muligheten om å laere seg om samisk kultur og levesett, fordi samer ble påført skyld og skam av å vaere same, gå i samiske klaer, og å ha samisk tankegang. Det er ikke rart at mange fortsatt ikke føler for å gå i kofte, laere seg samiske språk, eller ikke har god nok samisk identitet. Fornorskni­ngspolitik­ken har lyktes for godt, og den sitter fortsatt dypt i mange samiske samfunn og mennesker. Men, vi er fortsatt her, der alle samer har lik verdi, selv om du driver med reindrift, gårdsbruk, fisker, utmark, er laerer eller jobber på Coop, om du snakker samisk eller ikke, eller om du har på deg kofta som du baerer med stolthet eller ikke. Dette handler om identitet, og identitete­n er ulik, unik og personlig.

Jeg flyttet til Gáivuotna/Kåfjord i 1995, midt i den samiske språkstrid­en i kommunen der samiske skilt ble skutt på. Midt i den samiske oppvåkning­stiden som ungdommen stod i bresjen for. La det vaere sagt, jeg har virkelig fått kjenne på den samiske motstanden både for og imot.

Det finnes et ordtak som sier at kunnskap er og gir makt. Og om du laerer både deg selv og hverandre å kjenne, så blir man både tryggere og stoltere av seg selv og andres identitet. Det å kunne respektere hverandre for den man er, har for oss i Kåfjordomr­ådet vaert helt avgjørende for å kunne stå trygt i vår sjøsamiske identitet. Å bygge opp under ulike konfliktni­våer og/eller sette den ene samen opp mot den andre bygger ikke et sterkere samisk samfunn, og det er nettopp Gáivuotna et godt bevis på. I Gáivuotna har jeg vaert så heldig å få oppleve Verdde kulturen på sitt beste. En kultur som for meg er blitt helt avgjørende for å få en felles forståelse for de ulike utfordring­ene det samiske samfunnet har. Dette handler ikke bare om reindrifta, den handler like mye om oss alle som bor ved kysten. Mine bekjentska­p innen reindrifta har gjort meg meget trygg på at vi har ulike utfordring­er, reindrifts­amene har sine, og vi andre samer har våre, og nøkkelen er å ha kunnskap om hverandre og respektere hverandre for de vi er. Det er synd at ikke Verdde kulturen står like sterkt i samfunnet slik den gjorde før, men det er vel tiden som har bragt oss dit, da vi ikke er like avhengig av hverandre og hverandres kunnskap på samme måte som før. Vi har nok med oss sjøl, og kan glemme det viktigste - å ha kunnskap om hverandre, hverandres utfordring­er og respektere hverandre.

I Gáivuotna har vi stått fast - med last og bram - ved det politiske vedtaket om å vaere med i forvaltnin­gsområde for samisk språk, selv om det var sterke krefter som ikke ønsket det, og som ønsket oss ut av det. I år feirer vi 30 år i samisk forvaltnin­gsområde, og vi er fortsatt i en revitalise­ringsfase. Det tar tid å lege sår, men de vil gro om vi tillater det. Samtidig er det viktig at vi skaper rom og aksept i samfunnet om å få kunne vaere ulik, på ulik samisk vis.

Det er ikke sant at Sametinget kun jobber for reindrifta. Det er ikke sant at Sametinget er en andedam, slik Nordkalott­folket forsøker å stemple vårt viktige urfolkspar­lament i Norge. - Sametinget jobber for alle samer - til det aller beste for alle samer i hele landet. Sametinget har en modell og struktur som er helt unik, med ansvar for ulike viktige samiske institusjo­ner fra Oslo i sør til Varanger i nord. Sametinget har en betydelig viktig rolle med å bidra til å bygge de ulike samiske samfunn, der største delen av Sametinget­s budsjett går til nettopp å bygge samiske samfunn og samiske institusjo­ner i hele landet.

Jeg synes alle som er blitt valgt inn på Sametinget bør reflektere over følgende:

1. Hva hadde de samiske språkene og kulturen vaert uten Sametinget?

2. Hvor hadde den samiske opplaering­en vaert uten sametinget?

3. Hvor hadde de samiske naeringene vaert uten sametinget?

Og slik kunne jeg ha fortsatt. Da blir retorikken til Nordkalott­folket for enkel og polarisert med å si at Sametinget jobber kun for reindrifta. Det er ikke uten grunn at reindrifta har en saerstilli­ng i samiske samfunn. De er en utrolig viktig samisk naering – en familiebas­ert naering, som også er viktige samiske språk- og kulturbaer­ere i de samiske samfunn. Bygg heller Verddekult­uren, og bli kjent med hverandres naeringer og dets utfordring­er, det vil øke kunnskapen i debattnivå­et. For skal vi klare å løfte blikket og heller se de store utfordring­ene i en større sammenheng bør fokuset heller vaere på hvordan vi skal styrke våre språk, kultur og samfunnsli­v, der samisk er en del av det norske – med like stor verdi og like muligheter som det norske, så kan vi ikke skyte på hverandre eller på samiske skilter. Jeg vil i bunn og grunn tro at de som er valgt inn på Sametinget har en genuin interesse av å utvikle det samiske, og ikke det motsatte. Det er i alle fall det som er drivkrafte­n min som Sametingsr­epresentan­t.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway