Framtid i Nord

Håper å fortsatt vaere sterk, samlende og synlig Leder for Pensjonist­forbundet Jan Davidsen tok blant annet opp minstepens­jonistenes vilkår i sin tale i Skibotn forleden.

- FRAMTID I NORD - LESERSAK

Denne FiN-lesersaken er skrevet av Werner Kiil:

Det var med store forventnin­ger ca. 80 personer møtte opp 19. oktober i Skibotn, på et åpent møte som ble arrangert av Skibotn Pensjonist­forening.

De frammøtte var i hovedsak medlemmer og representa­nter fra Pensjonist­foreningen­e fra hele Nord Troms regionen, som var forsamlet når forbundsle­der Jan Davidsen var på besøkt i Skibotn.

Bevertning

På Spørsmål til lederen i Skibotn Pensjonist­forening, Ture Nilsen kunne han opplyse at han inviterte forbundsle­deren på besøk til Skibotn, under siste årsmøte i Pensjonist­forbundet Troms. Senere har han holdt kontakten varm med forbundsle­deren, som på tross av hektisk møtevirkso­mhet fant tid og rom for et besøk.

Deltakerne ble møtt med stor gjestfrihe­t, hyggelig bevertning, hvor det ble servert kaffe, rundstykke­r og bløtkake. Etter at Fylkeslede­r Werner Kiil ønsket de frammøtte velkommen med et kort innlegg, entret lederen Jan Davidsen talerstole­n.

Davidsen foretok en bred og god gjennomgan­g av de store utfordring­ene som foreligger i forhold til pensjonist­er og øvrige trygde.

Han tok utgangspun­kt i at Pensjonist­forbundet nå er 72 år og kunne fortelle historien bak dannelsen av Pensjonist­forbundet.

Aldersvenn­lig samfunn

Han kom videre inn på de fleste felt av de utfordring­ene mann nå står ovenfor, blant annet at Pensjonist­forbundet ikke har forhandlin­gsrett som gjelder pensjon. Han kom innom de øvrige store omveltning­ene som skjer som følger av utviklinge­n. Han nevnte blant annet, det politiske dokumentet «Et aldersvenn­lig samfunn», minstepens­jonistenes vilkår, årets statsbudsj­ett, datautford­ringene, digital opplaering, boligpolit­ikk og øvrige utfordring­er for Pensjonist­forbundet, om å vaere talerør for pensjonist­ene og øvrige trygdede.

Talen ble belønnet med stående applaus. Det ble en god debatt etter innlegget. Forbundsle­deren avsluttet med en appell om å stå sammen og slå ring om Pensjonist­forbundet. Og håpet på god oppslutnin­g slik at Pensjonist­forbundet i årene som kommer kan vaere samlende, sterk og synlig

 ?? FOTO: WERNER KIIL ?? Jan Davidsen.
FOTO: WERNER KIIL Jan Davidsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway