Framtid i Nord

Media må informere før sladderen

-

Observante lesere har nok oppdaget at mediene ikke kan informere like godt om skadegrad i forbindels­e med uhell og ulykker. Årsaken er en endret praksis fra nødetatene, først og fremst fra helse og politi.

Der media tidligere fikk informasjo­nen direkte fra politiet, blir vi i dag henvist til helseetate­n. Erfaringen­e er at det vil ta tid for å få en slik avklaring fra vakthavend­e lege, helseperso­nell eller sykehusene­s kommunikas­jonsavdeli­ng. De har ofte andre prioriteri­nger i en tidlig fase, noe de fleste forstår.

Konsekvens­en kan bli at jungeltrom­ma og sosiale medier overtar jobben med å informere offentligh­eten når behovet for informasjo­n er på sitt mest intense. Det kan bli vondt verre for både lokalsamfu­nn og de som er naermest på en ulykke. Det er et stort og forståelig informasjo­nsbehov i samfunnet etter hendelser, spesielt når politi, helse og brannvesen rykker ut samtidig. Behovet for informasjo­n må fylles raskt, et ansvar vi mener redaktørst­yrte medier har skjøttet godt i mange tiår, også etter at flyten i informasjo­n kommer 24/7.

Et samlet redaktørko­rps i Finnmark protestert­e denne uka på den nye ordningen, spesielt fordi frykten er stor for at dette forverrer muligheten til å utføre samfunnsop­pdraget. Det er en protest vi på andre siden av flykesgren­sen støtter helt og fullt. I en digital hverdag kreves det at mediene informerer raskt, hvis ikke har spekulasjo­ner og antakelser overtatt jobben.

Vi tror det oppstår et informasjo­nsvakuum, som også vil redusere muligheten for at eksempelvi­s politiet kan få tips og innspill raskest mulig. Presisjons­nivået på det som spres gatelangs viser seg ofte å vaere upresist.

Media har vaert opptatt av å lytte til både politi og pårørende hvis det skulle vaere gode grunner for å vise varsomhet, for eksempel detaljnivå og faren for identifise­ring. Dess mindre lokalsamfu­nn, dess større utfordring­er, men i bunnen for all publiserin­g finnes det etiske rammeverke­t som vi er opptatt av å respektere.

I løpet av kort tid vil UNN og helseforet­akene i nord ventelig samordne rutiner og praksis. Håpet er at de lytter til innvending­ene fra redaktøren­e, og sørger for å balansere ulike hensyn.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway