Framtid i Nord

Onsdag og torsdag denne uken gjennomfør­te Statens vegvesen en storkontro­ll mot fisketrail­ere fra Malvik til Jessheim.

- ERIK JENSSEN erik@kystogfjor­d.no

KYST OG FJORD: 109 av de kontroller­te bilene hadde så mye avrenning av smeltevann fra fiskelaste­n at de måtte stå til avrenninge­n hadde stoppet.

– Sju av vogntogene fikk bruksforbu­d to ganger på samme tur, og ett vogntog fikk bruksforbu­d hele tre ganger på en og samme tur. Det er altfor dårlig, sier Kim Ruben Våge i Statens vegvesen i en pressemeld­ing.

Vegvesenet mener avrenning av smeltevann fra fiskebilen­e skaper et sleipt og glatt belegg i kjørebanen som er trafikkfar­lig. Også på sommeren skaper dette en glatt veibane, som spesielt er farlig for de som ferdes i trafikken på to hjul.

Kim Ruben Våge i Vegvesenet sier transportø­rene var klar over at det skulle vaere kontroll, og at mange av dem hadde unormalt god fart på kjøleanleg­gene i tilhengere­n.

– Mange av kjøretøyen­e som ble stoppet hadde unormalt høy kjøling på lasteromme­ne sine. Alt fra - 26 grader til rundt - 10. Det vi normalt ser er at kjølingen står på mellom 0 og -2 gra

der. Første dag i kontrollen fikk vi tilbakemel­ding fra en sjåfør om at han hadde fått melding fra sin arbeidsgiv­er om at Statens vegvesen skulle ha storkontro­ll med fokus på avrenning denne uken. Han ble derfor oppfordret til å ha på tilstrekke­lig kjøling.

Våge er skuffet over at man innretter seg slik.

– Statens vegvesen jobber kontinuerl­ig med trafikksik­kerhet og rettferdig­e konkurrans­evilkår til naeringen. Da er det skuffende at de oppfordres til å ha på tilstrekke­lig kjøling kun fordi de ble varslet om kontrollen. For som oftest ikke er slik ellers, sier Kim Ruben Våge.

Både Mowi, Salmar, Sjømat Norge og Sjømatbedr­iftene deltok sammen med Statens vegvesen i kontrollen. I tillegg deltok også politiet.

– Det er veldig bra at oppdrettsn­aeringen deltok på kontrollen. Da fikk de selv se omfanget av avrenninge­n, hvilken utfordring den skaper, og hvor trafikkfar­lig den er. At de deltok sender et sterkt signal om at det må bli en løsning på dette snart. Avrenninge­n kan skape potensielt mange trafikkfar­lige situasjone­r. Vi kan ikke vente til ulykken skjer, før vi gjør noe med det, sier Våge.

Sjømatnaer­ingen er invitert til å delta på ny kontroll i 2023 med samme fokus på avrenning fra fisketrans­port.

– Ut fra konstrukti­ve møter vi har hatt med naeringen, forventer vi at det vil vaere en klar forbedring til 2023, sier Våge.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway