Framtid i Nord

- Eldre må få vaere trygge overalt

- AV BENTE LUND JACOBSEN Eldreombud

Sårbare eldre trenger et langt bedre vern. Det haster å få et systematis­k arbeid mot vold og overgrep over hele landet. Stortinget må bevilge mer penger til nettopp det.

I dag er personer med funksjonsn­edsettelse, utviklings­hemming og demens spesielt utsatt for vold og overgrep. Og mellom 6,8 og 9,2 prosent av hjemmeboen­de har blitt utsatt for vold og overgrep etter at de fylte 65 år.

Det går fram av en studie fra Nasjonalt kunnskapss­enter om vold og traumatisk stress. Tallene beskriver en situasjon som ikke kan aksepteres.

Kommunene er pålagt å legge til rette for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Det følger av helseog omsorgstje­nesteloven.

For å etterleve loven, må kommunene arbeide målrettet og systematis­k med å verne risikoutsa­tte voksne mot vold og overgrep. TryggEst er en modell for hvordan kommunene kan gjøre nettopp det.

Enkelte kommuner har tatt i bruk TryggEst, men det haster å gjøre arbeidet landsdekke­nde. 36 kommuner og bydeler har innført eller gjort politiske vedtak om å bruke TryggEst, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedir­ektoratet. Direktorat­et har et mål om at arbeidet omfatter 100 kommuner innen 2024, og på sikt alle kommuner.

Disse ambisjonen­e er for lave. Tempoet må opp. Derfor har vi i Eldreombud­et bedt Stortinget om å bevilge mer penger til dette arbeidet i statsbudsj­ettet for 2023.

For arbeidet med å stoppe vold og overgrep mot eldre kan ikke vente. Alle kommuner må bli trygge kommuner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway