Framtid i Nord

- Barnevern må vaere for barns beste

- AV TAGE PETTERSEN Familie og kulturpoli­tisk talsperson i Høyre

Et godt og trygt barnevern burde vaere viktigere enn ideologi. Høyre er bekymret for konsekvens­ene av regjeringe­ns ideologisk­e kamp mot private aktører i barneverne­t. Det kan virker som om regjeringe­n Støre ikke helt har tenkt gjennom virkningen av egen politikk. I årene fremover vil presset på velferdstj­enestene i kommunene bare øke, da blir det viktigere å ta alle gode krefter i bruk for å få bidra til det beste for innbyggern­e.

Det finnes mange eksempler på hvor viktig samarbeide­t mellom det offentlige og de private er, og at de lykkes med å skalere opp og tilpasse tilbudet slik at vi får tjenestene vi trenger. I 2003 kom barnehagef­orliket på plass, som sikret alle barn en barnehagep­lass. Da mente selv SV at det viktigste var at alle barn hadde en god og trygg barnehagep­lass, ikke hvem som eide den. Det samme så vi i 1991, da fylkene og kommunene manglet kapasitet og kompetanse til å gi et godt nok barneverns­tilbud. Brundtland­regjeringe­n mente i motsetning til Støre-regjeringe­n at det var viktigere at sårbare barn i barneverne­t fikk et godt og tilpasset tilbud, og åpnet for at private aktører kunne bidra med bedre kapasitet og mer mangfold i barneverns­tilbudet.

Økning i andelen private aktører som leverer velferdstj­enester har aldri vaert et politisk mål, men det har vaert et viktig svar på hvordan vi sikrer flere tilgang på gode velferdstj­enester.

Regjeringe­ns politikk vil ødelegge tilbudet til de mest sårbare barna. Vi vet at de mest sårbare barnas individuel­le behov endres raskt, at de ofte har sammensatt­e utfordring­er og trenger ulike type tjenester for å få den hjelpen de trenger. I Norge er det primaert de private aktørene i barneverne­t som har kunnskapen og fleksibili­teten til å håndtere de mest sårbare barna. Om regjeringe­n mener alvor med å fjerne tilbudet de private gir, finnes det ingen offentlige aktører i dag som har kapasitet og kompetanse­n til å ta over.

Private aktører har i tillegg avdelinger i store deler av landet, også i distrikten­e. Om vi fjerner private aktørene risikerer vi at barn må reise lenger unna hjemstedet, familie og venner for å få hjelpen de trenger. Dermed bli det sårbare barn som får kjenne konsekvens­ene av regjeringe­ns symbolpoli­tikk.

Må handle om kvalitet og innhold. Høyres mål vil alltid vaere å bygge et bedre barnevern for barna. Det kan godt vaere at et forbud mot private aktører innenfor velferdstj­enestene ser fint ut på et skrivebord i Oslo, men slik ser ikke virkelighe­ten ut. Heller enn å utrede hvordan vi kan fjerne private aktører fra barnevaere­t stiller vi spørsmål ved hvorfor ikke regjeringe­n utreder hvordan barneverne­t kan bli bedre. Hvordan vi kan sikre at sårbare barn ikke flyttes mellom institusjo­ner og hvordan vi kan sørge for at barneverns­barn både kan få en trygg institusjo­nsplass og riktig behandling. Det er pinlig at Arbeiderpa­rtiet er mer opptatt av hvem som eier tilbudet, enn om barna får tilbudet de trenger.

Derfor vil Høyre vaere med å støtte opp om tiltak som skal gjøre barneverne­t bedre, men skal vi lykkes med å gi best mulig tilbud til barn og unge må vi legge ideologi til side, og fokusere på hvordan vi kan ta vare på de svakeste i samfunnet.

 ?? FOTO: BERIT ROALD / NTB ??
FOTO: BERIT ROALD / NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway