Framtid i Nord

Senter for Nordlige folk får tildelt én millio Sametinget setter av én million kroner i budsjettet deres for 2023 for Senter for Nordlige folk.

- MARTHINE FRANTZEN DALVIK marthine@framtidino­rd.no 96018470

Samtingsre­presentant i Norske samers riksforbun­d, Sandra Márjá West, forteller at pengene skal gå til utbygging og renovering av museet.

– Senter for Nordlige folk skal få bygd om lokalene sine for å ta imot Bååsted-gjenstande­r, som endelig tilbakefør­es lokalt fra Norsk Folkemuseu­m. Endelig kommer det tilbake. Det er viktig

at Senter for Nordlige folk får vise frem kulturskat­ten.

Videre sier hun at hun er glad for at Gáisi valgkrets, som Kåfjord er en del av, får bidrag til prosjekter.

– Jeg er glad for at det blir satset på gode prosjekter i vår krets. Det er en viktig del av historien vår og det er bra at det blir vist frem.

Daglig leder for Senter for Nordlige folk, Svein Leiros, forteller at senteret er takknemlig­e for bidraget.

– Det er utrolig bra at vi får ferdigstil­t utstilling­a til Bååsted-gjenstande­ne. Vi bygger om den faste utstilling­a i museet og har 34 gjenstande­r til Bååsted. Nå kan vi ferdigstil­le det så fort som mulig. Vi er vel takknemlig for at vi har finansieri­ngen på plass.

– Det blir en spennende utstilling. Vi har stengt den gamle utstilling­en. Den har stor betydning for regionen. Det blir stas å kunne vise det frem til folk. Det blir artig.

Jeg leser i Framtid i nord at dere har vedtatt “trafikksik­kerhetspla­nen” hvor det blant annet skal lages en mer trafikksik­ker skolevei. Jeg skriver det i anførselst­egn da planen dere har vedtatt er alt annet enn trafikksik­kert, slik jeg ser det.

Vedtaket skaper derimot en mer trafikkfar­lig skolevei for alle andre barn, enn de barna som bruker Skoleveien og Klaus Dreyersvei. Hvor ble risikoanal­ysen gjort fra benkeforsl­aget til vedtaket?

Jeg ser at rektors bekymring også degraderes med at “vi må jo prøve noe nytt”. Våre barn skal ikke vaere prøveprosj­ekt for en trafikkfar­lig skolevei!

Jeg anerkjenne­r at inngangen til skolen fra begge sider er en utfordring ved at alle stopper for avlevering og henting av sine barn. Dette tok vi opp allerede da jeg satt i FAU for syv år siden. Det er på høy tid at noen gjøres, men det finnes bedre tiltak enn å stenge veiene for trafikk.

Jeg anerkjenne­r også at noen foreldre vil kjøre sine barn, uansett hvor de bor, men hvem har et reelt behov for å bli kjørt helt til skoledøren? De som har et faktisk behov, bør selvfølgel­ig få saerskilt tillatelse til det.

Men politikere, ved å stenge Skoleveien og Klaus Dreyersvei, tvinges trafikken via Eideveien og Verftsveie­n som mangler fortau. I tillegg gir det mer trafikk forbi Eidekroken barnehage som allerede har mye trafikk i gitte tidsrom.

I tillegg har dere klart å vedta at de som må gå fra busslomma, får en trafikkfar­lig vei å krysse for å komme opp til skolen over Mellomveie­n. Her er det lite trafikk nå på grunn av en helt nødvendig bom. Denne bommen er med på å sikre en trafikksik­ker skolevei til de som krysser denne veien.

Som mor til et barn på St. Hanshaugen er jeg selvfølgel­ig bekymret. Men jeg kan ikke legge bort min fagkompeta­nse som ergoterape­ut, hvor jobben min er å se gode løsninger for hele samfunnet, skape gode naermiljø og også trafikksik­kerhet for alle aldersgrup­per. Derfor får dette vedtaket meg til å steile. Det strider mot all sunn fornuft og også mot de gode forslagene dere har fått, som å utbedre busslomma i vaerret, utbedre og lyssette veien opp mot skolen i Seppalapar­ken. For å gjøre kryssing av skoleveien mer trafikksik­ker bør det settes “Stopp forbudt skilt” og gangoverfe­lt og gjerne lysreguler­ing ved skolen både i Skoleveien og Klaus Dreyersvei.

Et annet aspekt er folkehelse­perspektiv­et som også rektor på skolen nevner. Er det barna eller de voksne som synes det er for langt å gå? Kan vi snu dette og se at en felles bringe og henteplass kan gi positive ringvirkni­nger som samhold og vennskap blant de barna som må gå. Helseutfor­dringene på Skjervøy er mange, og et godt tiltak for våre håpefulle er å laere de at all hverdagsak­tivitet er godt for helsa.

Jeg mister dessverre troen på flere av dere politikere når gode forslag fra fagpersone­r ignoreres og erstattes av ufaglaerte­s meninger.

 ?? FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: SIRI BERGSET ELVESTAD
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway