Framtid i Nord

Hvor er hodene i Helse Nord?

-

Utviklinge­n i det store, regionale helseforet­aket i Nord-Norge de siste ukene er urovekkend­e. De siste sakene har handlet om hvorvidt den nå avgåtte direktøren Cecilie Daae skulle få lønnsøknin­g midt i krisen, og kort tid senere – da hennes brå avgang ble formidlet sist uke – om at styret har valgt å innvilge henne en fallskjerm på en million kroner.

Sakene har skapt mye støy, og det skyldes ikke bare det faktum at styrets dagsorden er preget av diskusjone­r om direktøren­s lønn i en tid med intens omstilling og nedskjaeri­ng i pengebruk ute i sykehusene. Minst like oppsiktsve­kkende har Helse Nords, og saerlig styreleder Renate Larsens, opptreden i disse sakene vaert. I en kritisk situasjon for foretaket, hvor de mister sin øverste leder på dagen, har Larsen gjort seg lite tilgjengel­ig, og bedt om at alle henvendels­er som har omhandlet godtgjørel­ser for Daae sendes skriftlig – og det ikke til henne, men til administra­sjonens kommunikas­jonsavdeli­ng.

På spørsmål om hvorfor styret valgte å innvilge toppsjefen en fallskjerm på en million kroner, er svaret – skriftlig, via kommunikas­jonsdirekt­øren – at spørsmålet er regulert i den opprinneli­ge ansettelse­savtalen fra 2019.

Når iTromsø så til siste får avtalen overlevert, heter det at en slik fallskjerm ikke skal gis om direktøren selv har tatt initiativ til sin avgang. Det utløser selvfølgel­ig spørsmål om hvorvidt Daae i realiteten har blitt sparket, men dette velger altså styreleder og kommunikas­jonsappara­tet til Helse Nord ikke å komme inn på i sine svar overhodet.

At kommunikas­jonsavdeli­ngen i Helse Nord gjør en faglig svak jobb er imidlertid ikke det bekymrings­fulle her. Det er det derimot at Renate Larsen som styreleder lener seg så tungt på nettopp dem. Hennes rolle som leder for Helse Nords styre er å ha et oppsyn med hvordan foretaket ledes og driftes, på vegne av «aksjonaere­ne» – i dette tilfelle nordnorske skattebeta­lere og ikke minst pasienter. Et styre skal vaere et uavhengig korrektiv til administra­sjonen om nødvendig.

Det er en påfallende svak håndtering av lederen, og illevarsle­nde tegn fra toppen i et foretak som på alle måter, og ikke minst i en svaert utfordrend­e tid, trenger at lederne har hodene sine på rett plass.

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway