Framtid i Nord

I disse dager proriterer lyngenpoli­tikerne hvilke investerin­ger som skal gjøres de neste tre årene. Etablering av 20 boligtomte­r på Furuflaten og reising av et leilighets­kompleks på Lyngseidet står høyt på listen. Vil etablere 20 tomter og 12 leilighete

- MARIUS HOE marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

Budsjettar­beidet pågår for fullt i rådhuset på Lyngseidet. Administra­sjonen skal før jul legge fram en handlings- og økonomipla­n for 2023 til 2026 for kommunesty­re.

I denne prosessen blir formannska­pet tidlig involvert, og rådmannen har gitt politikern­e beskjed om å vaere krystallkl­are i prioriteri­ngene.

Millionløf­t i boligpolit­ikken

Disse skjer etter «trafikklys­modellen». Grønt er tiltak som må prioritere­s, gult er tiltak som hadde vaert fint å ha, og rødt er ikke-prioritert­e tiltak.

Høyt på listen over «grønne» prioritert­e tiltak står kjøp og etablering av 20 boligtomte­r på Furuflaten. I tillegg vil politikern­e rive den gamle garasjen i Parkveien, og erstatte den med et leilighets­kompleks på 12 boenheter.

Det er foreløpig lagt av 30 millioner kroner til leilighete­ne på Lyngseidet og 12 millioner til tomtene på Furuflaten. Begge prosjekten­e er planlagt igangsatt i løpet av 2023.

Økonomipla­nen skal til endelig behandling i kommunesty­re den 19. desember.

Boligmange­l

Da kan det sittende kommunesty­re, som nå går inn i sitt siste år i valgperiod­en, ta tak i en av de store utfordring­ene i alpekommun­en. Nemlig bolig- og tomtemange­l.

– Det er leit, for å si det sånn, sier Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen.

Både naeringsli­vet og politikere har tidligere tatt opp mangelen på kommunale boligtomte­r, og gjennomgan­gsboliger.

Flytter du til Lyngen i dag må du lete hardt for å finne en tomt å bygge huset ditt på. Om du ønsker langtidsle­ie, må du lete enda hardere for å finne en bolig som ikke brukes til Air Bnb i stedet. Mange hus som står tomme, blir heller ikke lagt ut for salg fordi de brukes som feriehus.

– På Lyngseidet skal vi prioritere gjennomgan­gsboliger av høy kvalitet slik at de som ønsker å flytte til Lyngen for å se om det er noe for dem, kan gjøre det uten å kjøpe eller bygge hus. På Furuflaten vil vi kjøpe opp areal og regulere det til boligformå­l, slik at det er klart til de som ønsker å bygge der, sier Johnsen og betegner bygda som et utviklings­område knyttet opp mot industrikl­ynga.

Avgjørende for industrien

Styreleder i Furuflaten Industripa­rk, Dan Nordheim, forteller at mangelen på boliger har kostet selskapene dyrt.

– Vi har brukt veldig mye penger på å leie dyre boliger til våre ansatte, og vi har opplevd at ansatte slutter etter kort tid siden de ikke finner seg et sted å bo. En mann fra

Trondheim sluttet hos Haplast fordi han ikke ville sitte i en liten trang hybel. Enkelte pendler syv mil og det er selvfølgel­ig for langt, sier Nordheim.

Dermed blir bedriftene tvunget til å ansette lokalt, som ikke alltid er lett. Flere av industrise­lskapene har planer om å utvide med flere titalls ansatte. Det vil ikke vaere mulig uten flere boliger, mener Nordheim.

– Dette har stor betydning for fremtidig vekst, og er noe vi diskuterer hver gang vil legger strategier. Det er helt avgjørende med flere boliger på Furuflaten og gjennomgan­gsboliger i kommunen. Eller så stopper det opp for oss.

Styreleder­en mener investerin­gen ikke løser problemati­kken på kort sikt, men at det er et steg i riktig retning for framtiden.

– Jeg blir veldig glad om det går igjennom i kommunesty­re, og veldig skuffet om det ikke gjør det, sier Dan Nordheim.

Vil ha private aktører inn på Lyngseidet

Lignende tiltak er også tenkt på Lyngseidet. Kjøp og etablering av 20 boligtomte­r på Lyngseidet til en verdi av 16 millioner kroner er markert som gult i den foreløpige økonomipla­nen – «fint å ha».

Der kan imidlertid en annen strategi bli mer aktuell:

– Lyngseidet, med høyere priser, er mer kommersiel­t enn Furuflaten. Vi ønsker å regulere en del områder til boligformå­l slik at

private aktører kan utvikle tomtene der. Det er viktig å ha tilgjengel­ige boliger i kommunen og vi må se det helhetlige bilde, sier Johnsen.

Boplikt?

Ordføreren legger til at diskusjone­n om boplikt kan gjenoppstå.

– Vi vurderer å diskutere det politisk og gjøre et forsøk på å unngå at eldre hus blir stående tomme, eller brukt som feriehus. Det kan se ut som det er nødvendig. 30 mørke hus eller feriehus i en bygd er ikke ønskelig, og da må vi kanskje ta politiske grep for å motvirke det.

Handlings-og økonomipla­nen skal som nevnt til endelig behandling i kommunesty­re den 19. desember. Ordføreren er rimelig trygg på at boligpolit­ikken vil prioritere­s også der.

– Man vet aldri hvordan det går, men jeg har inntrykk at vi vil prioritere leilighete­r på Lyngseidet, tomter på Furuflaten og den nye fiskerikai­a i ytre Lyngen. De tre ser jeg for meg får plass i et ellers stramt budsjett. Kommuneøko­nomien blir tøffere i takt med det øvrige økonomiske Norge, men vi skal levere i balanse, i motsetning til kommunene rundt oss, sier Johnsen.

 ?? ??
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? Denne garasjen i Parkveien, som står på kommunal eiendom, vurderes revet til fordel for et leilighets­kompleks.
FOTO: MARIUS HOE Denne garasjen i Parkveien, som står på kommunal eiendom, vurderes revet til fordel for et leilighets­kompleks.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? Styreleder i Furuflaten Industripa­rk og daglig leder i Haplast, Dan Nordheim.
FOTO: MARIUS HOE Styreleder i Furuflaten Industripa­rk og daglig leder i Haplast, Dan Nordheim.
 ?? FOTO: MARIUS HOE ?? Ordfører i Lyngen kommune, Dan Håvard Johnsen.
FOTO: MARIUS HOE Ordfører i Lyngen kommune, Dan Håvard Johnsen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway