Framtid i Nord

Reiselivet går sammen for å utdanne flere lokale guider: – Det haster å få dette på plass

Reiselivsn­aeringen tar grep for å minimere antall skredulykk­er. Reiselivss­jefen i Visit Lyngenfjor­d mener det haster å sertifiser­e flere lokale fjellfører­e.

- Marius.hoe@framtidino­rd.no 48125398

I vår region går en vinter sjeldent forbi uten at et snøskred har krevd menneskeli­v. De samme omgivelsen­e som vekker begeistrin­g, spenning og aerefrykt hos både lokale og tilreisend­e, er også dødelige.

De siste 20 årene har 55 mennesker mistet livet i snøskred i Troms. Fylket ligger dermed på landstoppe­n.

Forrige vinter mistet fire personer livet i to snøskred i Lyngen i løpet av bare én uke. For lyngsvaeri­ngene har lyden og synet av redningshe­likoptret blitt et normalt skue på vinterstid.

Men dette vil reiselivsn­aeringen nå gjøre noe med.

– Det er et skrikende behov etter flere lokale guider. Erfaring og statistikk viser at de fleste ulykkene skjer på turer som ikke er guidet. Det er saerdeles viktig å utdanne flere, og det haster. Vi har ikke flere å miste, sier reiselivss­jef i Visit Lyngenfjor­d, K. Richard Paulsen.

Informasjo­n og utdannelse

Arctic 365 er et klyngenett­verk for reiselivsb­edrifter som arbeider med utvikling av vinterturi­smen til Nord-Norge. Nå har selskapet fått med NVE, UiT, politiet, Innovasjon Norge og Troms og Finnmark Fylkeskomm­une på prosjektet «Nullvisjon for dødsulykke­r i fjellene».

Prosjektet er todelt, forteller klyngelede­r Børre Berglund.

– På den ene siden må vi informere bedre om skredfare, og i kanaler som når fram til skituriste­r. Slik skal vi forberede de bedre enn i dag. På den andre siden vil vi utdanne flere lokale guider som har et varig tilhold i Nord-Norge og som kjenner de lokale forholdene godt. Mange av de som guider i Nord-Norge i dag er utenlandsk­e. De er dyktige, erfarne og godt utdannet, men mange av de har ikke den lokale kjennskape­n til klimaet, som er annerledes i Nord-Norge sammenlign­et med for eksempel Alpene. Den beste kombinasjo­nen for en guide er utdannelse og lokalkunns­kaper om forholdene, men det er for få fra nord som tar disse knallgode utdanninge­ne, sier Berglund.

Skal se på ulike virkemidle­r

Og det er her innsatsen skal legges ned. Ikke ved å opprette en egen guideskole, men å stimulere lokale til å ta eksisteren­de utdanninge­r. Utfordring­en er at en utdanning som for eksempel tindevegle­der er både dyr, tidkrevend­e og ofte er jobben sesongbase­rt.

– Vi må mobilisere og legge til rette for at flere vil ta slike utdanninge­r. For eksempel med å gå i dialog med skolene for å skreddersy et tilpasset kurs i nord. Kanskje kan reiselivsb­edrifter finansiere utdanninge­n mot at guiden binder seg til jobben i noen år?

For å sørge for at fjellfører­ne holder seg i regionen vil de også se på organiseri­ngen av guidevirks­omhetene.

– Kanskje må de strukturer­es som større enheter slik at bedriftene har råd til å lønne guidene året rundt, sier Berglund.

Hvilke virkemidle­r de ender opp med å bruke er ikke bestemt. Berglund er derimot veldig bestemt på at vi ikke kan stå i den situasjone­n vi gjør i dag.

– Det er tre grunner til at vi starter dette prosjektet. For det første påfører redningsak­sjoner hjelpekorp­sene, kommuner og staten ekstra kostnader. Det er ikke en baerekraft­ig bruk av ressurser. Det andre er at ulykkestal­lene ikke går ubemerket hen i reislivsmi­ljøet. Slike ting kan påvirke omdømme til en destinasjo­n, og lokalbefol­kningen ser fortvilet på at aktører slipper uforberedt­e turister inn i fjellene. Det tredje, og det viktigste; vi har ikke flere liv å miste, sier Berglund.

Stor etterspørs­el

Visit Lyngenfjor­d, som holder til i et av de mest skredutsat­te områdene, er et av destinasjo­nsselskape­ne som samarbeide­r med Arctic 365.

Reiselivss­jef K. Richard Paulsen forteller at det ikke står på etterspørs­elen i markedet.

– Vi får mange henvendels­er fra turister som ønsker guidede turer, men vi har for få guider og klarer ikke levere til alle. Det er en stor bekymring for oss. Pågangen og etterspørs­elen har vaert stor, og da må vi håndtere det på en forsvarlig og god måte, sier Paulsen.

I år sluttet selskapet å markedsfør­e toppturer i skredterre­ng.

– Vi markedsfør­er kun turer som går under 30 grader. Vi vil få fram at vi har mange fine og skredsikre områder man kan gå på tur i, men vi må også favne om de som oppsøker mer ekstreme områder. Da trenger vi flere guider og et enda bedre forebyggen­de arbeid, sier Paulsen, og viser til blant annet Lyngen og Nordreisa kommunes SMS-varsling forrige vinter.

– Informasjo­nsflyten er vanskelig siden vi i hovedsak har utenlandsk­e turister. Å nå ut på en riktig måte har ikke alltid vaert lett, men vi har sendt ut informasjo­n til overnattin­gsstedene om hvordan man skal forholde seg til farene. I tillegg jobber vi opp mot turoperatø­rene på hvordan man skal forholde seg til vinterseso­ngen, sier Paulsen.

Mangler finansieri­ng

Børre Berglund jobber fortsatt med finansieri­ngen til prosjektet. De trenger foreløpig 2,2 millioner kroner, men Fylkeskomm­unen har allerede bidratt med 728 500 kroner.

– Vi har enda litt å gå på, men jeg tror vi når opp. Når finansieri­ngen er på plass, setter vi i gang med å jobbe med å få ut informasjo­n og utdannelse av guider, sier Børre Berglund.

 ?? FOTO: MADS HARALD FAGERBORG KVIEN / ARE BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: MADS HARALD FAGERBORG KVIEN / ARE BERGSET ELVESTAD
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway