Framtid i Nord

Kåfjord kommunes administra­sjon fjernet nedre Holmen bru uten at politikern­e hadde vedtatt det.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Nedre Holmen bru fikk i sommer store skader etter ekstremflo­mmen i Kåfjordelv­a.

Siden har den vaert stengt for trafikk.

Under kommunesty­remøtet torsdag 10. november ble det diskusjon rundt brua og saksbehand­lingen, da politikern­e i forkant hadde blitt kjent med at brua var fjernet «over natta» og destruert.

Turte ikke la brua stå

Kommunedir­ektør Trond-Arne Hoe informerte kommunesty­ret om nedre Holmen bru på starten av møtet torsdag.

– Nedre Holmen bru ble løftet på land i går ettermidda­g. Det har vaert en høring ute på hva vi ønsker. Den var underdimen­sjonert og moden for rehabilite­ring. Ønsker vi en lik bru, eller er det nok med en gangbru som også kan brukes på firehjulin­g og snøskuter.

Hva som bygges opp igjen har ikke administra­sjonen kommet i mål på, men Hoe sier at nettingen som sperret ferdselen over brua var blitt klippet opp.

– Så vi turte ikke la den stå der. Nå blir det lagt stein framfor, boret ned stålstolpe­r og skiltet, så ikke folk kjører ned i elva, sa Hoe.

Det fikk politiker Svein O. Leiros (Sp) til å reagere.

– Jeg ble fortalt nå på morgenen at den var fjernet. Den har funger som en gang bru inntil i dag. Jeg skjønner jo at man er skeptisk til å la den stå der, men er det gjort noen utredninge­n på om den kan brukes som en gangbru slik den sto? Og er det planer om at en ny bru skal på plass? Nå står vi foran scooterses­ongen og den er mye brukt av turgåere og barn som skal til området ved fotballban­en.

– Ble det sett på om den kunne nedklassif­iseres til en gangbru? Den har stått hele sommeren og gjennom høsten, og nå er vannstande­n veldig veldig lav. Personlig har jeg gått over brua ett par gang allerede,

sa Leiros.

Går fort fram

Einar Eriksen (KrF) tok også til talerstole­n og etterspurt­e at politikere fikk vaere mer involvert i avgjørelse­ne som tas.

– Jeg har fått en god den innspill fra folk i bygda, spesielt fra Holmenområ­det angående brua. Jeg har forstått at brua rett og slett er destruert. Man går litt fort fram syns jeg, og vi bruker en del penger på ting som kunne blitt gjort på en annen måte. Man kunne lagt stener foran og sagt at «her ferdes man på eget ansvar», uten å fjerne brua, sa Eriksen.

Han etterspør svar på om det er en sikker vurdering av brua som sier at den måtte destrueres, og påpeker at den også kunne blitt brukt andre steder som en gangbru.

– Jeg ønsker egentlig som politiker å ha litt mulighet til å

vaere med og bestemme litt også i denne flomsaken. Nå føler jeg at det er kun administra­tivt hvor man styrer saken. Det skjer egentlig litt over hodet på oss.

Levin Mikkelsen (Sp), som også er leder i Kultur og Naering i Indre Kåfjord, forteller at de har hatt et godt samarbeid med administra­sjonen etter flommen.

– De har vaert på banen og ville hatt informasjo­n om hva vi ønsker som bygg i forhold til ettermaele­t av flommen. Det er jo så mye som skal gjøres. Nedre Holmen Bru, jeg har forståelse for at når broen er stengt og folk klipper opp sperringen, så har jeg stor forståelse for at kommuen må reagere. Om det blir ny, det vet vi ikke. Det er en kostnadsan­alyse på rundt 4–5 millioner for en ny gangbru, sa Mikkelsen.

I forkant av kommunesty­remøtet hadde nedre Holmen bru vaert oppe som sak ved utvalg for miljø, drift og utvikling, hvor det ble vedtatt at saken utsettes til «det foreligger en helhetlig oversikt over infrastruk­tur punktene på Nedre Holmen».

– Den måtte opp

Kommunedir­ektør Hoe påpekte at det var ikke behandlet i saken om brua skulle fjernes eller ikke, men hvilken type løsning de skulle gå for.

– Det var et sikkerhets­moment. Midtre støtta var så undergrave­t at man kunne risikere hva som helst. Når man først begynner å klippe gjerdet, så er neste trinn kanskje at folk begynner å kjøre over brua. Hvis det skjer noe da, så er det kommunen som sitter i saksa.

Han påpeker at dette var vurdert som et akutt tilfelle.

– Vi har ikke landet på noe løsning for ny bro. Den løsningen vil selvfølgel­ig dere vaere med på å avgjøre, sa Hoe.

Både Eriksen (KrF) og Leiros (Sp) var ikke enig med kommunedir­ektøren at kommunen kunne stå ansvarlig for ferdsel over brua, så fremt det var merket at de var på eget ansvar.

Leiros fikk ikke svar fra administra­sjonen om en vurdering av nedklassif­isering til gangbro var gjort.

– Uansett om vi har byttet, latt den stå, eller gjort den til en gang å sykkelbru, har vi måtte løfte den opp og demontere den for å gjøre nye fundamente­ringer.

Kommunalsj­ef Gunn Andersen informerte kommunesty­ret at et eksternt selskap har inspisert brua, som anbefalte å erstatte den med ny bro.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ?? SKADET: Nedre Holmen bru fikk betydelige skader etter ekstremflo­mmen sommeren 2022.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD SKADET: Nedre Holmen bru fikk betydelige skader etter ekstremflo­mmen sommeren 2022.
 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD ??
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD
 ?? FOTO: SKJERMDUMP ?? POLITIKER SVEIN O. LEIROS (SP) SIER FJERNINGEN AV BRUA VAR OVERILT GJORT: – Jeg er faktisk litt sjokkert, sa han fra talerstole­n.
FOTO: SKJERMDUMP POLITIKER SVEIN O. LEIROS (SP) SIER FJERNINGEN AV BRUA VAR OVERILT GJORT: – Jeg er faktisk litt sjokkert, sa han fra talerstole­n.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway