Framtid i Nord

Salmar varsler massepermi­tteringer på

Oppdrettss­elskapet Salmar varsler permitteri­ng av 851 ansatte ved prosesseri­ngsanlegge­ne på Frøya og Senja.

-

Selskapet opplyser i en pressemeld­ing at det hovedsakel­ig skyldes at regjeringe­ns forslag til ny lakseskatt har «ødelagt markedet for langsiktig­e fastprisko­ntrakter», heter det i en pressemeld­ing.

– Slike kontrakter er vanlige å inngå i god tid før leveranser og er helt nødvendige med tanke på å fylle anleggene med nok bearbeidin­gsaktivite­t, skriver Salmar.

696 av dem som blir berørt av permitteri­ngsvarsele­t, er tilknyttet viderefore­dlingen ved de to anleggene på Frøya og Senja.

De 155 resterende er knyttet til slakteriet på InnovaMar på Frøya, og selskapet begrunner den avgjørelse­n med nor

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway