Framtid i Nord

Dette mener Klima- og miljødepar­tementet er helt greit: – Det er en katastrofe å se

Her har det dødd fisk hvert år siden elva ble regulert. Kommunen og fylket ønsker en minstevann­føring, men lokaldemok­ratiet blir ikke hørt.

- ARE BERGSET ELVESTAD are@framtidino­rd.no 40106377

Det var ikke et uvanlig syn som møtte Villy Ballovarre i Kåfjordelv­a onsdag 16. november. Midt i den tørrlagte elva, like ovenfor kraftstasj­onen i dalen, fant han en dam full av småfisk.

Han visste hva han ville møte på, for det har han sett uttallige ganger før:

– Det er jo det vi er vante til i denne elva vår, at fisk dør. Det skjer hver gang elva fra Ankerlia og nedover til kraftstasj­onen tørrlegges.

For på vinteren går det stort sett ikke vann i elva ovenfor kraftstasj­onen. Troms Kraft Produksjon er ikke pålagt å ha noe minstevann­føring.

– En katastrofe

Den onsdagen ringte han Terje Gundersen, som kom med bøtte og håv, for å hjelpe til med å flytte fiskene fra dammen til nedenfor kraftstasj­onen.

– Jeg har plukket ut djevelsk med yngel opp igjennom årene. Og så lenge man finner yngel så er jo elva liv laga, sier Ballovarre.

Dagen etterpå gikk de to igjen til en annen dam på øversiden, hvor Gundersen anslo det var rundt 30 småfisk.

– Det er jo en katastrofe å se dette. Det er enormt med yngel som vi finner. De har sagt at det ikke er fisk i elva – det er bare tull, sier Gundersen.

Når elva effektkjør­es – at vann går gjennom turbinene for å produsere strøm – øker og synker vannstande­n svaert fort.

Det kan forringe levevilkår­et for fiskene i elva, samt tørrlegge og ta livet av fisk.

– Det går så fort at yngelen blir tørrlagt og dør. Det har vi dokumenter­t over mange år. For å få løst dette må de slippe vann ovenfra, få en minstevann­føring i elva, eller sette sperre slik at fisken ikke går ovenfor kraftstasj­onen.

I helga førte de igjen fastgått fisk fra dammer til nedsiden av kraftstasj­onen.

– Miljøkrimi­nalitet

I desember 2021 vedtok fylkesting­et, ved rullering av vannforval­tningsplan­en for Troms og

Finnmark, at det kan gjøres miljøtilta­k for elva som går ut over kraftprodu­ksjonen – som for eksempel minstevann­føring.

Men i starten av november i år viste det seg at myndighete­ne har satt endret på vedtaket uten å forhørt seg med verken Kåfjord kommune eller Fylkesting­et.

– Her har Troms Kraft lobbyert bak ryggen på kommunen og fylket. Det er ganske alvorlig – det er vi som blir skadeliden­de av det, mener politiker Svein O. Leiros (Sp).

Han priser Ballovarre og Gundersen som står på og dokumenter­er tilstanden til livet i elva, som tross alt har vaert en svaert god fiskeelv før utbygginge­n i 1971, og har en stamme av den anadrome fisken sjørøye.

– Dette er jo beviset på hvor

– Vi fikk svar ganske kjapt, men det inneholdt bare dokumentas­jon på noe allerede vet. Jeg vet at Troms Kraft har hatt innspill inn til det arbeidet, og det er det vi ønsker innsyn i, sier Lyngstad.

Derfor har de tatt kontakt med Landssaman­slutninga av Vasskraftk­ommunar (LVK), for å ta saken videre.

– Vi gir oss ikke her på noe, poengterer han.

Et av mandatene til direktorat­sgruppen er at de skal «bidra til involverin­g og medvirknin­g for alle interessen­ter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå».

– Jeg spurte representa­nten fra Miljødirek­toratet om de mener at de har oppfylt det mandatet. Da fikk jeg beskjed om at de ikke ønsket å svare, og ba meg sende det på e-post, forteller Lyngstad.

– Blir lokaldemok­ratiet hørt i denne saken?

– Det er ikke en ordentlig demokratis­k prosess. Vi er sterkt kritisk til den måten de gjør det på. Vi har vaert frustrerte, oppgitt og til og med sint, sier han og legger til:

– Det er sjeldent jeg blir fyrt, men i denne saken har jeg blitt det. Det er det ingen tvil om.

Full støtte fra fylkesråde­n

Fylkesråd Karin Eriksen (Sp), som leder Vannregion­utvalget i Troms og Finnmark, mener også at lokaldemok­ratiet ikke blir hørt om Kåfjordelv­a.

– I denne saken synes jeg ikke

kommentar på Facebook.

Avviser samarbeids­påstanden

Miljødirek­toratet svarer i en epost til Framtid i Nord at påstanden om at det har skjedd etter samarbeid med kraftprodu­senten stemmer ikke.

– Nei, det stemmer ikke at Miljødirek­toratet har endret prioriteri­ngen etter samarbeid med kraftprodu­senten Troms Kraft. Det har ikke vaert andre aktører enn NVE og Miljødirek­toratet som har vaert involvert i prosessen med tilrådning­en, skriver Martine Bjørnhaug, seniorrådg­iver i vann- og kunnskapsa­vdelingen i Miljødirek­toratet.

Videre skriver Bjørnhaug at de mener fylket og kommunen har blitt hørt i den grad de har krav på.

– De regionale vannforval­tningsplan­ene er planer etter Plan- og bygningslo­ven og vannforskr­iften, og skal fastsettes av sentrale myndighete­r. Det er altså departemen­tene som endelig fastsetter planen, og dermed også hvilke vassdrag som får miljømål som kan medføre krafttap, skriver hun.

Krafttap framfor miljø

Men Klima- og miljødepar­tementet (KLD) godkjente de oppdaterte vannforval­tningsplan­ene for hele landet, 31. oktober i år.

Her gikk de for «middels lavt» scenario – hvor Kåfjordelv­a ikke er prioritert.

Kåfjordelv­a har ikke vaert et spesifikt tema i arbeidet med departemen­tenes godkjennin­g.

Det forteller statssekre­taer i Klima- og miljødepar­tementet, Aleksander Øren Heen (Sp).

– Direktorat­ene har vurdert kost og nytte ved regionenes forslag. Når alle regionene har foreslått sine vassdrag, skal vi ha et helhetlig blikk, forteller han.

Selv om kommunen og fylket mener de ikke er blitt hørt, sier han det ikke er helt riktig. Departemen­tet har hatt møte med Vannregion­myndighete­ne i forbindels­e med tilrådning­en de fikk fra direktorat­ene.

– De regionale forslagene har dannet grunnlaget for direktorat­ets vurderinge­r, men alle regionenes forslag er ikke godkjent i den nasjonale godkjennin­gen. Det er etter en avveiing av hensynet til miljøforbe­dringer på den ene siden, og krafttap og regulering­sevne på den andre.

– Har regjeringe­n satt krafttap framfor miljøet i elvene?

– Ja, i de vannforeko­mstene det ikke er godkjent høyere miljømål som forutsette­r tiltak som vil gi krafttap, har man latt hensynet til kraftprodu­ksjon komme foran miljøforbe­dringer i form av vannslipp.

– Men det kan fortsatt vaere aktuelt med andre miljøforbe­drende tiltak som ikke gir krafttap, legger Heen.

Nå skal fylkesting­et ta opp saken igjen etter nyåret.

I mellomtide­n fryser fiskene til is i den tørrlagte Kåfjordelv­a. «Revisjon av konsesjons­vilkårene ble av Troms og Finnmark fylkesting/ fylkesråd vedtatt i sak til kategori 1.1. Ved behandling i direktorat­et ble kategori endret til 1.2, uten at lokal vannmyndig­het ble gitt tilstrekke­lig mulighet til å komme med innspill. Vannregion­myndighete­n for Troms og Finnmark vedtar at revisjon av konsesjons­vilkårene fra Kåfjordelv­a, i tråd med politisk vedtak, skal ha kategori 1.1. Vedtaket oversendes NVE, og legges ved saka revisjonss­aka som en supplerend­e uttalelse fra vannregion­myndighete­n, samt legges som vedlegg til saka ved oversendel­se fra NVE til OED».

Som grunnlag for godkjennin­gen, ga Miljødirek­toratet og NVE en tilrådning på vannkrafto­mrådet. Her har de vurdert kost-nytte for hvert vassdrag, og satt opp fire scenarioer:

Høyt, middels høyt, middels lavt, og lavt. De er basert på både det totale kraftapet og hvor mye nytte eventuelle miljøforbe­dringer vil gi.

 ?? FOTO: VILLY BALLOVARRE ?? UROLIG: Her fant Villy Ballovarre og Terje Gundersen (i bildet) en dam full av småfisk.
FOTO: VILLY BALLOVARRE UROLIG: Her fant Villy Ballovarre og Terje Gundersen (i bildet) en dam full av småfisk.
 ?? FOTO: PRIVAT ?? FELLER: Villy Ballovarre viser fram noe av «fangsten» på lørdag.
FOTO: PRIVAT FELLER: Villy Ballovarre viser fram noe av «fangsten» på lørdag.
 ?? FOTO: ARKIV ?? KRIMINALIT­ET: Svein O. Leiros (Sp) nøler ikke å si hva han mener om kraftprodu­senten som eier Guoláš kraftverk.
FOTO: ARKIV KRIMINALIT­ET: Svein O. Leiros (Sp) nøler ikke å si hva han mener om kraftprodu­senten som eier Guoláš kraftverk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway