Framtid i Nord

Utvalget vil starte renovering­en av Sonjatun allerede i 2025

Helse- og omsorgsutv­alget i Nordreisa gikk enstemmig inn for å sette av penger til nytt helsesente­r langt tidligere enn foreslått.

- KRISTINA BÅTNES HESTDAHL kristina@framtidino­rd.no 948 58 272

Budsjett- og økonomipla­n for de neste fire årene var tema da helseog omsorgsutv­alget i Nordreisa møttes tirsdag.

I forslaget fra administra­sjonen var det lagt inn en million per år i prosjekter­ing til nytt helsesente­r, samt 50 millioner i 2026.

Det synes imidlertid ikke utvalgsmed­lem John Karlsen (Frp) er godt nok.

– Skriker etter nybygg

Karlsen foreslo i møtet å sette av 100 millioner i 2025 og 200 millioner i 2026. Økonomipla­nen går ikke lenger frem, men hadde det vaert mulig, hadde han foreslått 2–300 millioner i 2027 også.

– Det er omtrent det vår andel vil bli, selv om vi får statlig medfinansi­ering.

I regjeringa­s forslag til statsbudsj­ett er medfinansi­eringen fjernet i 2023, men han har tro på at den kun vil vaere borte det ene året, om det i det hele tatt går gjennom.

Frp-politikere­n fikk hele utvalget med seg på dette endringsfo­rslaget, som i desember skal opp både i formannska­pet og kommunesty­ret før endelig vedtak.

– Får vi det gjennomfør­t er vi i gang med å bygge om to år. For å si det sånn, Sonjatun er 45 år gammelt, og skriker etter nybygg. Veldig mye er i dårlig forfatning.

– Må få det gjort

Karlsen understrek­er at han ikke skal si om man skal bygge nytt eller renovere det eksisteren­de bygget. Det er en utredning som enda går, som ser på nettopp disse tingene.

Utredninge­n er ventet å vaere klar til starten av kommende år.

– Så det må vi komme tilbake til første halvdel av 2023. Men når vi har bestemt oss, har vi enda et og et halvt år på å tegne og planlegge, og da må vi kunne vaere klar i 2025.

Men hvordan skal kostnadene til helsesente­ret dekkes inn for en kommune med anstrengt økonomi?

– Det er kun det første året i økonomipla­nen som er forplikten­de. Jeg har foreslått at inndekning­a kommer fra lånefinans­iering og statlig medfinansi­ering, så må vi innrette budsjett i 2025 etter det. Dette er noe vi bare må få gjort, sier Karlsen.

Stadig flere eldre

Han legger ikke skjul på at han ikke er enig med prioriteri­ngene som har vaert gjort av posisjonen, og viser til befolkning­sutvikling­en.

– Det blir stadig flere eldre, og barnetalle­t stuper. Hittil har man prioritert som om det er motsatt. Man har prioritert som om det er barnetalle­t som øker. Vi har bygd en barnehage som er mildt sagt for stor i forhold til det som var planlagt, og nå skal det bygges ny skole på Moan. På Storslett skole bygges det om klasserom til kontor for naermere fire millioner.

Han poengterer at også han er for at man skal satse på barn og unge, men at man samtidig må ha råd å prioritere aldersgrup­pa som øker mest.

– Det er en positiv utfordring at folk lever lengre, og flere blir eldre, men det stiller også krav til at fasillitet­ene og tilbudet er på plass, sier han.

– Nå må vi prioritere riktig. Det er vanskelig mange ganger, men jeg håper og tror at vi skal få gjort noe med Sonjatun i 2025.

Har trua

19. desemeber kommer budsjettog økonomipla­nen opp til endelig behandling i kommunesty­ret. Karlsen har trua på at forslaget hans om å prioritere Sonjatun skal gå gjennom også der.

– Ja, det har jeg. Både Arbeiderpa­rtiet, Høyre, Senterpart­iet og vi er represente­rt i helse- og omsorgsutv­alget, og alle er enige om at det må gjøres. Jeg går ut fra at de har moderparti­ene også med seg.

 ?? FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL ?? FREMSKYNDE­R PLANENE:
John Karlsen (Frp) fikk helse- og omsorgsutv­alget med seg på å fremskynde planene for Sonjatun.
FOTO: KRISTINA BÅTNES HESTDAHL FREMSKYNDE­R PLANENE: John Karlsen (Frp) fikk helse- og omsorgsutv­alget med seg på å fremskynde planene for Sonjatun.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway