Framtid i Nord

I 2023 forventer man et innsig på flere tusen pukkellaks i Reisaelva. Det ønsker tre aktører i Nordreisa å gjøre noe med.

- CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN christer.henriksen@framtidino­rd.no

I et brev til energi- og miljøkomit­een på Stortinget legger Reisa Villakssen­ter, Reisa Elvelag og Nordreisa kommune frem seks forslag til tiltak for å hindre at pukkellaks skal gå opp i de lokale elvene.

Reisaelva har en lakseføren­de strekning på ca. 85 km fra elvemunnin­gen i Reisafjord­en og opp til Imofossen. I tillegg er det flere sideelver som munner ut i Reisaelva som er fiskeføren­de og dermed områder pukkellaks­en kan vandre opp i.

I brevet står det at ved å se på utviklinge­n av pukkellaks i Reisaelva, så kan en forvente et innsig i 2023 på flere tusen.

Avhengig av tildeling av midler

– Dersom innsatsen mot pukkellaks skal fortsette er man avhengig av tildeling av midler til formålet, skriver de i brevet. Videre står det:

– For Reisa Elvelag vil utfisking ved hjelp av garn ikke vaere en foretrukke­t metode for bekjempels­e av pukkelaks, da dette vil føre til bifangst av både atlantisk laks, sjøørret og sjørøye. Utfiskinge­n krever også mye personell, noe som vil vaere vanskelig å få til dersom alt skal foregå ved dugnadsinn­sats gjennom sommeren. En fiskefelle er derfor høyst nødvendig for en best mulig og mest skånsom bekjempels­e av pukkellaks­en.

I brevet blir det også pekt på at utfordring­en for Reisaelva er størrelsen på vassdraget og mangelen på naturlige terskler hvor det er enklere å stenge av elven.

– En flyteristf­elle er derfor det beste alternativ­et per nå, selv om man ikke er garantert at dette vil fungere.

Dette er tiltakene trioen ønsker seg

1. Forvaltnin­gsansvar Stillehavs­laksen bør forvaltes av fiskerimyn­digheten og ikke fortsatt baseres på dugnad og frivilligh­et. Det foreslås derfor at det etableres en statlig kompensasj­onsordning til elveforpak­tere knyttet til utsorterin­g og behandling av pukkellaks som gir økt mulighet for innleie av arbeidskra­ft til dette arbeidet.

2. Sjølaksefi­ske

Det bør innføres et prøvefiske med utvalgte sjølaksefi­skere for 2023 for å kunne fange mere stillehavs­laks egnet til matproduks­jon. Prøvefiske­t følges opp med rapporteri­ngsplikt.

3. Pilotprosj­ekt lokalt i Reisafjord­en: prøvefiske i sjøen med garn

Pukkellaks­en vandrer i stim og annen villfisk skyr store stimer pukkellaks. I tillegg vandrer pukkellaks­en tidligere enn villaks. Garnfiske kan derfor fungere. Nordreisa kommune har et godt samarbeid med kommunens lokale fiskere og har derfor gode forutsetni­nger for å få til en vellykket forsøksord­ning. Det iverksette­s et begrenset prøvefiske med garn (drivgarn) og mindre snurpenøte­r for 2023. Det settes av midler til å utruste fartøy for dette.

4. Industriel­l utnytting av råvaren

Det etableres et eget naeringsli­vsfond for å motivere naeringsli­vet til å utforske og utnytte markedspot­ensialet samt utvikle nye teknologie­r og løsninger for effektiv fangst og sortering av pukkellaks. Det må stimuleres til lokal foredling av pukkellaks eventuelt i samarbeid med lakseslakt­eriene i Skjervøy og/eller samarbeid med blå fag ved NordTroms VGS (både ifm fiske og foredling, de har både fartøy, kjøkken og elevbedrif­ter).

5. Forskning og teknologiu­tvikling

Det må settes av midler til forskning.

6. Nord-Troms må likestille­s med Finnmark i uttak og tiltak tilknyttet pukkellaks

Reisa Villakssen­ter, Reisa Elvelag og Nordreisa kommune ber om at arbeidet følges opp i Stortingsp­roposisjon 1 2023.

 ?? FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD/FREDRIK BÅTNES HESTDAHL/KRISTINA BÅTNES HESTDAHL/CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN ?? LAKSETRIO: Trioen Raghnild Bergset Elvestad i Reisa Villakssen­ter, Hermann O. Hermansen i Reisa Elvelag, og ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll har sendt et brev til energi- og miljøkomit­een på Stortinget med seks forslag til tiltak for å hindre at pukkellaks skal gå opp i de lokale elvene.
FOTO: ARE BERGSET ELVESTAD/FREDRIK BÅTNES HESTDAHL/KRISTINA BÅTNES HESTDAHL/CHRISTER ANDRÉ HENRIKSEN LAKSETRIO: Trioen Raghnild Bergset Elvestad i Reisa Villakssen­ter, Hermann O. Hermansen i Reisa Elvelag, og ordfører i Nordreisa kommune Hilde Nyvoll har sendt et brev til energi- og miljøkomit­een på Stortinget med seks forslag til tiltak for å hindre at pukkellaks skal gå opp i de lokale elvene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway