Framtid i Nord

- Tenk å runde Falsnes på tur til Skibotn og kjenne en stram lukt fra søppelplas­sen sive inn i bilen

- Skibotn bygdeutval­g

Folk flest kjenner Skibotn som bygda med minst nedbør, et populaert utfartsomr­åde og en plass det er godt å vaere.

Tenk så å runde Falsnes på tur til Skibotn og kjenne en stram lukt fra søppelplas­sen sive inn i bilen - velkommen til Skibotn! Sånn kan det ikke fortsette...

Like sikkert som at det kommer en vindstille kuldeperio­de, er at det samtidig legger seg en eim av søppellukt over et større eller mindre areal av bygda vår. Dette er de dagene da det absolutt er de beste forholdene for å bevege seg utendørs, men det frister ikke. Lukta er forferdeli­g, saerlig på de fine stiene langs Skibotnelv­a.

Problemet har vaert gjentakend­e over flere år og er spesielt ille på dager som er kalde og vindstille, slik som den siste uken. Da siger lukta fra søppelplas­sen med elva nedover og i de verste tilfellene gir det oss som bor her brekningsf­ornemmelse­r. Lukta siger i tillegg inn i husene til de som bor i det mest utsatte området. Campingpla­ssene og hyttefelte­ne blir også berørte. Aller helst vil du bare komme deg unna den sure eimen. Om luktproble­matikken fortsetter, så blir kanskje Skibotn mest omtalt som den illelukten­de bygda alle kjører forbi med alt av luftekanal­er lukket.

Bolyst forsvinner like fort som folk må slutte å lufte klaerne på klessnora.

Bygdeutval­get og andre har sendt flere henvendels­er til både kommunen og Avfallsser­vice opp gjennom årene. Senest forrige uke tok vi kontakt igjen, da det luktet skikkelig ille. Tilbakemel­dingen kom raskt om at det er satt i gang ulike tiltak for å forbedre luktproble­matikken.Vi har i flere år hørt om et nytt Biogassanl­egg som skal fjerne all lukt. Dette anlegget skal forhåpentl­igvis vaere i drift i løpet av 2025. Vi venter i spenning…

I tillegg til den eksisteren­de luktproble­matikken søkes det om tillatelse til å ha en større slamlagune i Skibotndal­en ved den eksisteren­de søppelplas­sen. Det sies at dette gir lukt etter tømming før det dannes ny hinne som skal hindre lukt.

Dette skjer som regel på sommerstid. Luktproble­met som er i dag er mest på vinterstid. Hvor skal dette ende?

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway