Framtid i Nord

- Blir barn i fosterhjem budsjett tapere i kommunene i Troms?

- AV MARIANNE SOLLUND, Styremedle­m i Norsk Fosterhjem­sforening Troms

Ni av 10 barn som ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Vi trenger å forsterke fosterhjem­somsorgen i norske kommuner, for å sikre stabilitet i den offentlige omsorgen av barn som er blitt sviktet. De skal ikke sviktes igjen.

Barn i fosterhjem har svak rettssikke­rhet og blir ofte kasteballe­r i et barneverns­ystem som har lite tid til å ha fokus på kvalitet. Over 25 % av disse barna utsettes for uplanlagte og ikke-ønskede flyttinger. Det er en ytterliger­e stor belastning for barnet. Ifølge Oslo Economics sine beregninge­r påfører en flytting kommuneøko­nomien en kostnad på mellom 1,1 og 5,7 millioner kroner.

Barn står i kø, med livene sine på vent... I fosterhjem­sundersøke­lsen 2022 melder 48% av fosterfore­ldrene at de er usikre eller ikke vil anbefale andre å bli fosterfore­ldre. Det er ikke barna som er årsaken til dette. Vi i Norsk Fosterhjem­sforening vet at det er mangler i fosterhjem­somsorgens system rundt familien. Rammene og uforutsigb­arheten i oppdraget som fosterhjem oppleves ikke som trygge, beslutning­er oppleves ikke til barnas beste samtidig som konflikter med barnevernt­jenesten og utfordring­er i privat økonomi som følge av oppdraget er belastende. Total summen av disse ekstrabela­stningene gjør at de ikke uten videre kan anbefale andre å bli fosterhjem. Dette er en fallitterk­laering for norsk fosterhjem­somsorg slik vi ser det.

Fosterhjem­soppdraget er et komplekst rehabilite­rings- og omsorgsopp­drag

Med barnevernr­eformen er ansvaret for fosterhjem­somsorgen, både oppgaver og økonomi, lagt til deg som kommunepol­itiker. Vi i Norsk Fosterhjem­sforening

får nesten daglig henvendels­er fra fortvilte fosterfore­ldre som melder om at det er kommuneøko­nomien som bestemmer tiltak rundt fosterbarn­et, og ikke barnets behov. Et fosterhjem er et komplekst rehabilite­rings- og omsorgsopp­drag, der det jobbes med tilknytnin­g og utviklings­støttende omsorg hver eneste dag. Dette komplekse oppdraget må anerkjenne­s. Kommunene må gi både fosterfore­ldre og ansatte i den kommunale barnevernt­jenesten arbeidsfor­hold og handlingsr­om som gjør det mulig å utøve kvalitet i arbeidet, og skreddersø­m rundt hvert enkelt barn. Har din kommune nok fosterhjem og opplever disse forutsigba­rhet og gode beslutning­er til barnas beste?

Forsterkni­ngstiltak rundt et barn i fosterhjem gir stabilitet og er god samfunnsøk­onomi Skal din kommune lykkes med å ivareta disse barna, så må kommunebud­sjettet også ta høyde for dette:

• følg de statlige anbefaling­ene,

de er kunnskapsb­aserte og gir bedre forutsigba­rhet

• sett inn forsterkni­nger der fosterfore­ldre melder et behov

• ha nok midler til skreddersø­m

rundt hvert barn og fosterfami­lie

• bruk mulighetsr­ommet og la

ettervern bli en siste innspurt til en trygg voksentilv­aerelse.

Hvis din kommune ikke lykkes med å ivareta de mest utsatte barna, som ikke kan bo hjemme med sine foreldre, hva slags verdier styrer du etter som folkevalgt da?

Sørg for at barn i fosterhjem ikke blir tapere i neste års kommunebud­sjett- anerkjenn den viktige jobben som gjøres både av fosterfore­ldre og av de ansatte i barnevernt­jenesten!

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway